Rola kultury korporacyjnej w zwiększaniu produktywności pracowników

Rola kultury korporacyjnej w zwiększaniu produktywności pracowników

Dzisiejszy dynamiczny krajobraz miejsca pracy wymaga dogłębnego zrozumienia czynników wpływających na wydajność pracowników. Wśród nich kultura korporacyjna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej produktywności. Niniejszy artykuł poświęcony jest pozytywnemu wpływowi kultury korporacyjnej na wydajność pracowników, przedstawiając przykłady z życia wzięte i praktyczne strategie kultywowania dobrze prosperującego środowiska pracy.

Zrozumienie kultury korporacyjnej

Mówiąc metaforycznie, kultura korporacyjna to unikalna osobowość organizacji. Obejmuje ona wspólne wartości, przekonania i zachowania, które kształtują sposób, w jaki pracownicy wchodzą w interakcje ze sobą nawzajem, swoimi klientami i organizacją jako całością. Ten niepisany kodeks postępowania znacząco wpływa na sposób myślenia, odczuwania i działania pracowników w miejscu pracy.

Kultura korporacyjna łączy w sobie kilka podstawowych elementów:

 • Wartości to podstawowe zasady, które kierują podejmowaniem decyzji i zachowaniem, na przykład uczciwość, innowacyjność, współpraca lub koncentracja na kliencie.

  Firmy takie jak Google i Tesla aktywnie zachęcają do eksperymentowania i podejmowania skalkulowanego ryzyka. Ich wartości innowacji i ciągłego doskonalenia tworzą kulturę, w której pracownicy nie boją się ponosić porażek, uczyć się i próbować ponownie.

  Firmy takie jak Salesforce i McKinsey & Company kładą nacisk na cele, wskaźniki i odpowiedzialność. Ich koncentracja na wynikach tworzy kulturę, w której pracownicy są zmotywowani do osiągania celów i dotrzymywania ambitnych terminów.

 • Przekonania to podstawowe założenia dotyczące tego, jak działa świat i najlepsze sposoby działania w organizacji.
 • Normy to niewypowiedziane oczekiwania, które regulują zachowanie, takie jak ubiór, styl komunikacji i sposób świętowania sukcesu.
 • Praktyki to ustalone rutyny i sposoby, w jakie rzeczy są robione, w tym podejścia przywódcze, systemy nagradzania i procesy decyzyjne.
 • Artefakty to namacalne symbole i fizyczne przejawy kultury, takie jak układ biura, wydarzenia firmowe, a nawet logo firmy.

Zrozumienie kultury korporacyjnej jest niezbędne, ponieważ jest ona nierozerwalnie związana z codziennym środowiskiem pracy. Jej głęboki wpływ na zachowanie i postawy pracowników sprawia, że jest ona potężną dźwignią zwiększającą produktywność, co omówimy w następnej sekcji.

Wpływ kultury korporacyjnej na produktywność pracowników

Silna kultura korporacyjna wykracza poza logo czy misję firmy. Tworzy ona środowisko, które bezpośrednio wpływa na zachowanie pracowników, ich postawy, a ostatecznie na produktywność. Oto jak to zrobić:

Silna kultura korporacyjna zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników

Pracownicy, którzy czują się doceniani, są zasadniczo bardziej zaangażowani i wewnętrznie zmotywowani. Badania Gallupa pokazują, że zaangażowani pracownicy są o 21% bardziej produktywni niż ich niezaangażowani koledzy. Dodatkowo, wysoce zaangażowane zespoły są o 21% bardziej rentowne niż te o niskim zaangażowaniu.
Ponadto, gdy pracownicy czują, że ich praca jest zgodna z misją i wartościami firmy, doświadczają większego poczucia celu i przynależności. Patagonia, znana ze swojego aktywizmu środowiskowego, przyciąga i zatrzymuje pracowników pasjonujących się zrównoważonym rozwojem, co prowadzi do wysoce zmotywowanej siły roboczej.
Przypadek jednego z naszych klientów jest kolejnym potwierdzeniem, że kultura korporacyjna jest ważnym narzędziem zwiększania motywacji i zaangażowania.
Rozwijający się internetowy sprzedawca detaliczny stanął w obliczu wyzwań związanych z produktywnością i zaangażowaniem pracowników. Dzienniki CleverControl wykazały, że pracownicy mieli trudności z utrzymaniem koncentracji, spędzając do 22% czasu na stronach internetowych niezwiązanych z pracą, takich jak media społecznościowe. Ankiety pracownicze ujawniły niskie morale i motywację. Miało to wpływ na ogólną wydajność i obsługę klienta, hamując potencjał wzrostu firmy.
W poszukiwaniu ulepszeń firma wdrożyła kilka inicjatyw mających na celu poprawę produktywności i zaangażowania, w tym budowanie pozytywnej kultury korporacyjnej. Te elementy kulturowe obejmowały:
 • Regularne spotkania zespołu i sesje indywidualne z menedżerami;
 • Wspólne sesje ustalania celów;
 • Publiczne wyróżnianie pracowników osiągających najlepsze wyniki podczas comiesięcznych spotkań;
 • Angażujące działania integracyjne.

Wyniki:

Połączone podejście polegające na wykorzystaniu CleverControl i wdrożeniu elementów pozytywnej kultury korporacyjnej przyniosło znaczące rezultaty w ciągu czterech miesięcy:

 • Dane z dzienników CleverControl wykazały 12% poprawę produktywności pracowników. Przełożyło się to na więcej czasu spędzonego na podstawowych zadaniach i lepszą wydajność.
 • Ankiety przeprowadzone wśród pracowników wykazały zauważalny wzrost ich zaangażowania i motywacji. Otwarte kanały komunikacji i działania związane z budowaniem zespołu sprzyjały poczuciu przynależności i celu, prowadząc do bardziej pozytywnego środowiska pracy.
 • Dzięki zwiększonej koncentracji i wyższemu morale pracowników, firma zaobserwowała poprawę interakcji z obsługą klienta i przychodów.
Ograniczenie celu i bezpieczeństwo danych

Kultura korporacyjna ułatwia dostosowanie do celów i wartości organizacyjnych.

Jasna i dobrze zdefiniowana kultura korporacyjna zapewnia pracownikom mapę drogową do podejmowania decyzji i zachowań, zapewniając, że są one zgodne z celami i wartościami organizacji.

Gdy pracownicy rozumieją i akceptują wartości firmy, stają się zaangażowani w jej sukces. Przekłada się to na poczucie własności i odpowiedzialności, prowadząc do bardziej produktywnej i opartej na współpracy siły roboczej.

Kultura korporacyjna usprawnia pracę zespołową i współpracę

Pozytywna kultura sprzyja zaufaniu i otwartej komunikacji między współpracownikami. W rezultacie zespół cieszy się płynną współpracą, dzieleniem się wiedzą, rozwiązywaniem problemów, a w konsekwencji zwiększoną wydajnością i innowacyjnością.

Pozytywna kultura oznacza psychologiczne bezpieczeństwo dla wszystkich. Kiedy pracownicy czują się swobodnie dzieląc się pomysłami, podejmując ryzyko i oferując konstruktywną krytykę bez obawy o reperkusje, sprzyja to kulturze uczenia się i współpracy, ostatecznie zwiększając produktywność.

Te pozytywne efekty kultury korporacyjnej nie są jedynie teoretyczne. Badanie przeprowadzone przez University of Warwick wykazało, że firmy kładące duży nacisk na dobre samopoczucie pracowników odnotowały 13% wzrost produktywności.

Jak widać, silna kultura korporacyjna ma kluczowe znaczenie dla produktywności, komfortu pracowników i utrzymania ich w firmie. Ale jak ją stworzyć?

W następnej sekcji przeanalizujemy praktyczne strategie kultywowania pozytywnej kultury korporacyjnej i czerpania związanych z tym korzyści.

Strategie kultywowania pozytywnej kultury korporacyjnej

Budowanie dobrze prosperującej kultury korporacyjnej wymaga celowego wysiłku i ciągłego zaangażowania ze strony liderów. Liderzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiska pracy. Bądź wzorem do naśladowania dla swojego zespołu, uosabiając wartości firmy i demonstrując zachowania, których oczekujesz od swoich pracowników.

Otwarta komunikacja i przejrzystość pozwalają pracownikom czuć się poinformowanymi, wysłuchanymi i docenionymi. Umożliwienie im podejmowania decyzji, przejmowania odpowiedzialności za swoją pracę i wnoszenia swoich pomysłów wzmacnia poczucie odpowiedzialności i zaangażowania, ostatecznie prowadząc do bardziej produktywnej i zaangażowanej siły roboczej.

Stworzenie wspierającego i inkluzywnego środowiska wymaga wielopłaszczyznowego podejścia. Wdrażanie solidnych inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i integracji (DE&I) zapewnia, że każdy czuje się szanowany, doceniany i ma możliwość wnoszenia swoich unikalnych umiejętności i perspektyw. Oto kilka przykładów takich inicjatyw:

 • Szkolenie w zakresie nieświadomych uprzedzeń: Edukacja pracowników w zakresie identyfikowania i łagodzenia własnych nieświadomych uprzedzeń, promowanie sprawiedliwego podejmowania decyzji w procesach zatrudniania, awansowania i rozwoju.
 • Grupy zasobów pracowniczych (ERG): Wspieraj grupy prowadzone przez pracowników w oparciu o wspólną tożsamość. Grupy ERG oferują wsparcie, tworzenie sieci kontaktów i działają jako rzecznicy niedostatecznie reprezentowanych społeczności.
 • Ślepe przeglądy CV: Usunięcie informacji identyfikujących, takich jak nazwiska i adresy z życiorysów, aby zminimalizować stronniczość w początkowym procesie selekcji kandydatów.
 • Partnerstwa społeczne: Partnerstwo z lokalnymi organizacjami skupiającymi się na promowaniu rozwoju gospodarczego, edukacji lub inicjatyw w zakresie sprawiedliwości społecznej w niedostatecznie reprezentowanych społecznościach.

Recognizing and celebrating employee achievements, both big and small, promotes a sense of accomplishment and motivates individuals and teams to strive for excellence. These do not necessarily have to be formal, such as company-wide announcements, award ceremonies, or career advancement. Informal or creative celebrations will be no less inspiring and motivational. For example, Travelodge, a large hotel chain company from the UK, uses a platform called "High Fives" where employees can publicly acknowledge and thank their colleagues for their support and contributions. Zappos, an American online shoe and clothing retailer, has a physical "WOW Wall" where employees recognize exceptional customer service stories. There are lots of such informal initiatives to explore: gamification, skill-haring opportunities, team celebrations, personalized gifts or experiences, and more. Your choice will depend on your company's values and priorities.

Promowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia pracowników wysyła silny sygnał, że firma dba o swoich pracowników jako jednostki, a nie tylko pracowników. Takie inicjatywy mogą obejmować oferowanie elastycznej organizacji pracy, dostęp do zasobów zdrowia psychicznego i promowanie zdrowych nawyków.

Dostosowanie zasad i praktyk do wartości kulturowych wzmacnia pożądane środowisko pracy. Zatrudnianie osób, które rezonują z wartościami firmy i zapewnianie płynnego wdrażania, które wzmacnia pożądaną kulturę, przygotowuje grunt pod długoterminowy sukces.

Ustanowienie rytuałów i tradycji, które wzmacniają normy kulturowe, takie jak imprezy firmowe, ćwiczenia integracyjne i świętowanie kamieni milowych, może wzmocnić poczucie wspólnoty i przynależności. Dobrym przykładem takich praktyk jest program firmy Amazon o nazwie Dogs at Work, umożliwiający pracownikom przyprowadzanie do biura swoich dobrze wychowanych pupili. Tradycja ta ma na celu zwiększenie morale pracowników, zmniejszenie stresu i stworzenie bardziej zrelaksowanego i przyjaznego środowiska pracy. Wielu pracowników twierdzi, że ich ulubioną częścią jest widok szczęśliwych twarzy kolegów, gdy zauważają psy na korytarzach lub pod biurkami.

Regularna ocena skuteczności inicjatyw kulturowych i dostosowywanie ich w razie potrzeby zapewnia, że kultura pozostaje istotna, dynamiczna i nadal wspiera zmieniające się cele organizacji.

Wniosek

Pozytywny wpływ kultury korporacyjnej na produktywność pracowników jest niezaprzeczalny. Silna kultura, charakteryzująca się wspólnymi wartościami, wspierającymi praktykami i prawdziwym przywództwem, sprzyja środowisku pracy, w którym pracownicy czują się wzmocnieni, zaangażowani i zmotywowani do wnoszenia jak najlepszego wkładu. Przekłada się to na zwiększoną produktywność, innowacyjność i ostatecznie sukces organizacyjny.

Inwestowanie w budowanie i pielęgnowanie pozytywnej kultury korporacyjnej to nie tylko wydatek, ale strategiczna inwestycja. Nadając priorytet dobrze prosperującemu środowisku pracy, firmy mogą czerpać znaczące korzyści z wysoce produktywnej i oddanej siły roboczej, gotowej do napędzania organizacji w kierunku osiągnięcia jej pełnego potencjału.

Wezwanie do działania jest jasne: organizacje muszą nadać priorytet kultywowaniu pozytywnej i wpływowej kultury korporacyjnej. Aktywnie wdrażając strategie opisane w tym artykule, firmy mogą stworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy rozwijają się i uwalniają prawdziwy potencjał swojego największego zasobu - swoich ludzi.

Here are some other interesting articles: