Regulamin

Korzystając z niniejszej strony internetowej https://clevercontrol.com/ lub jakiejkolwiek innej należącej do CleverControl, niniejszym wyrażasz zgodę na przyjęcie i związanie się następującymi Warunkami korzystania z serwisu z CleverControl Inc, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały i informacje zawarte na stronie internetowej są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

Licencja na prawa autorskie do stron internetowych

CleverControl udziela Ci odwołalnej, niewyłącznej, tymczasowej licencji na jedną kopię materiałów i informacji znajdujących się na stronie internetowej wyłącznie do celów przeglądania.

Nie jest to przeniesienie tytułu własności, a jedynie udzielenie licencji i w ramach tej licencji nie można:

  • zmieniać lub kopiować jakichkolwiek materiałów;
  • ingerować lub zakłócać działanie strony internetowej lub sieci połączonych ze stroną internetową;
  • używać jakiegokolwiek urządzenia lub oprogramowania do zakłócania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub jakichkolwiek transakcji oferowanych na tej stronie;
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę CleverControl;
  • wykorzystywać strony internetowej do gromadzenia informacji na temat strony internetowej lub osób ją odwiedzających;
  • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;
  • usuwać z materiałów lub informacji wszelkich oznaczeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności;
  • przekazywania materiałów lub informacji innym osobom lub "mirrorowania" materiałów lub informacji na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez CleverControl w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania materiałów lub informacji lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały i informacje znajdujące się w Twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

O ile nie stwierdzono inaczej, CleverControl i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie CleverControl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i/lub drukować strony z witryny https://clevercontrol.com/ na własny użytek z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. CleverControl zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, a także nie udziela się licencji ani praw do patentów lub znaków towarowych.

Zgodność z przepisami prawa

Za sposób korzystania z oprogramowania i usług CleverControl odpowiada użytkownik. Korzystając z oprogramowania i usług firmy CleverControl, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym bez ograniczeń przepisów dotyczących ochrony prywatności, oraz gwarantujesz firmie CleverControl, że będziesz przestrzegać tych przepisów.

Poufne informacje CleverControl

Niektóre informacje o ograniczonym dostępie są dostępne na tej stronie internetowej tylko dla licencjonowanych klientów CleverControl, którzy są zapisani do otrzymywania informacji za pośrednictwem indywidualnego konta z hasłami wydanymi przez CleverControl. Te zastrzeżone informacje są uważane za poufne i zastrzeżone informacje firmy CleverControl. Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem, CleverControl upoważnia Cię do pobierania, rozpowszechniania, kopiowania i korzystania z informacji o ograniczonym dostępie dla siebie lub, w stosownych przypadkach, wyłącznie w ramach organizacji klienta i wyłącznie w zamierzonych celach autoryzowanych przez CleverControl. Wydanie hasła rejestracyjnego jest uwarunkowane korzystaniem przez klienta z informacji zgodnie z warunkami jego umowy licencyjnej lub usługowej z CleverControl. Nie wolno przekazywać swojego hasła nieupoważnionym osobom. Natychmiast powiadomisz CleverControl o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła. Jesteś odpowiedzialny za wykorzystanie i bezpieczeństwo przekazanego Ci hasła. Nie będziesz podejmował prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek informacji lub obszarów w ramach niniejszej witryny internetowej.

Oświadczenie

Materiały i informacje znajdujące się na stronach internetowych clevercontrol są dostarczane w stanie "takim, jaki jest". Clevercontrol nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, oraz niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto clevercontrol nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów lub informacji lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub do wszelkich witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki na stronie internetowej. Materiały i informacje pojawiające się na stronie internetowej clevercontrol mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Clevercontrol nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały lub informacje znajdujące się na stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Clevercontrol może dokonywać zmian w materiałach lub informacjach zawartych na stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Ograniczenia

W żadnym wypadku firma clevercontrol ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z tytułu przerw w działalności gospodarczej) wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na stronach internetowych firmy clevercontrol, nawet jeśli firma clevercontrol została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń gwarancji dorozumianych ani ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Umowy licencyjne i usługowe

Wszelkie licencjonowane przez CleverControl oprogramowanie i usługi oraz towarzysząca im dokumentacja, które są udostępniane do pobrania z niniejszej strony internetowej, są chronionymi prawami autorskimi produktami firmy CleverControl lub jej dostawców. Korzystanie z oprogramowania i usług podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej lub umowy o świadczenie usług, która towarzyszy takiemu oprogramowaniu lub usłudze lub jest do nich dołączona.

Zgłoszenia

Wszelkie informacje, materiały lub pomysły przesłane do witryny internetowej przez użytkownika będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i mogą być wykorzystywane przez CleverControl w dowolnym celu, w tym bez ograniczeń do rozwoju i dostarczania oprogramowania i usług, z wyjątkiem tego, że wszystkie dane osobowe przesłane do tej witryny internetowej będą wykorzystywane przez CleverControl zgodnie z jej polityką prywatności. Nie wolno zamieszczać ani w inny sposób przekazywać do lub z tej witryny internetowej za pomocą jakichkolwiek środków jakichkolwiek materiałów zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, niezgodnych z prawem lub pornograficznych, ani żadnych innych materiałów lub informacji, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Linki

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystasz, ale nie możesz zamieścić linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, jeśli takowa nie istnieje. Nie wolno tworzyć linków z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego umieszczania ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Linki ze strony internetowej. Jeśli strona internetowa zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Dotyczy to również linków od reklamodawców, w tym banerów reklamowych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich.

Modyfikacje warunków użytkowania

CleverControl może zmienić niniejsze warunki korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków użytkowania.

Inne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że CleverControl Corporation jest firmą amerykańską i jako taka jej oprogramowanie i usługi podlegają kontroli zgodnie z prawem USA, w tym Export Administration Regulations (15 CFR 730-774) i zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu.

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje lub umowy, ustne lub pisemne, dotyczące tego tematu. Użytkownik nie polega na żadnym oświadczeniu dotyczącym tego przedmiotu, ustnym lub pisemnym, nie zawartym w niniejszej umowie. Żadna reprezentacja, obietnica lub zachęta nie zawarta w niniejszej umowie nie jest wiążąca. Żadna modyfikacja ani zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszej umowy nie jest skuteczne, jeśli nie podpiszą jej obie strony.