Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) CleverControl

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA") jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem a Clever Security Software LTD.

Niniejsza umowa EULA reguluje zakup i korzystanie z naszego oprogramowania CleverControl ("Oprogramowanie") bezpośrednio od firmy Clever Security Software LTD lub pośrednio poprzez autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora Clever Security Software LTD ("Sprzedawca").

Jeśli zarejestrujesz się w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania CleverControl, niniejsza umowa EULA będzie również regulować tę wersję próbną. Klikając "akceptuj" lub instalując i/lub korzystając z oprogramowania CleverControl, potwierdzasz akceptację Oprogramowania i zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej umowy EULA.

Jeśli Użytkownik zawiera niniejszą umowę EULA w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadcza, że jest upoważniony do związania takiej osoby i jej podmiotów zależnych niniejszymi warunkami. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie instaluj ani nie używaj Oprogramowania, a także nie akceptuj niniejszej umowy EULA.

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że korzysta z usług na swoje wyłączne ryzyko, a usługi są dostarczane "W STANIE, W JAKIM SĄ" i "W STANIE DOSTĘPNYM" ze wszystkimi jego wadami, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, bez zapewnień o wydajności lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.

Niniejsza umowa EULA dotyczy wyłącznie oprogramowania dostarczanego przez Clever Security Software LTD, niezależnie od tego, czy inne oprogramowanie jest w niej wymienione lub opisane. Warunki mają również zastosowanie do wszelkich aktualizacji, suplementów, usług internetowych i usług wsparcia dla oprogramowania, chyba że inne warunki towarzyszą tym elementom w momencie dostawy. W takim przypadku obowiązują te warunki.

Dotacja na licencję

Clever Security Software LTD niniejszym udziela Ci osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania CleverControl na Twoich urządzeniach zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA.

Użytkownik ma prawo załadować oprogramowanie CleverControl (na przykład komputer, laptop, telefon komórkowy lub tablet) pod swoją kontrolą. Jesteś odpowiedzialny za to, aby Twoje urządzenie spełniało minimalne wymagania oprogramowania CleverControl.

Możesz zainstalować CleverControl na urządzeniach, których jesteś prawowitym właścicielem lub musisz uzyskać pisemną zgodę prawowitego właściciela na instalację. Jesteś zobowiązany do odpowiedniego poinformowania wszystkich użytkowników urządzenia, na którym instalujesz takie oprogramowanie, że podlegają oni monitoringowi. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu publicznym, powiadomienie o monitoringu musi być umieszczone w widocznym miejscu. Niespełnienie powyższych warunków może skutkować naruszeniem prawa i grozi sankcjami pieniężnymi i karnymi.

Licencje CleverControl są przeznaczone wyłącznie dla liczby komputerów ograniczonej okresem obowiązywania licencji i są niezbywalne. Nie wolno przenosić zarejestrowanej licencji z jednego komputera na drugi. Jeśli potrzebujesz używać CleverControl na większej liczbie urządzeń niż pozwala na to Twoja licencja, powinieneś zakupić aktualizację.

Nie wolno Ci:

  • edytować, zmieniać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub w inny sposób zmieniać całość lub jakąkolwiek część Oprogramowania, ani zezwalać na łączenie całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub włączanie go do niego, ani dekompilować, dezasemblować lub poddawać inżynierii wstecznej Oprogramowania, ani też podejmować prób wykonania takich czynności

  • Odtwarzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, odsprzedawanie lub inne wykorzystywanie Oprogramowania do celów komercyjnych

  • Przeniesienie zarejestrowanych licencji z jednego urządzenia na drugie

  • Pozwalać osobom trzecim na korzystanie z Oprogramowania w imieniu lub na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej

  • korzystania z Oprogramowania w sposób naruszający obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe

  • Używanie oprogramowania do celów, które Clever Security Software LTD uzna za naruszenie niniejszej umowy EULA

Własność intelektualna i własność

Clever Security Software LTD przez cały czas zachowuje prawo własności do Oprogramowania, które zostało pierwotnie pobrane przez użytkownika oraz do wszystkich kolejnych pobrań Oprogramowania przez użytkownika. Oprogramowanie (oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej niezależnie od ich charakteru, w tym wszelkie modyfikacje) są i pozostaną własnością Clever Security Software LTD.

Clever Security Software LTD zastrzega sobie prawo do udzielania licencji na korzystanie z Oprogramowania osobom trzecim.

Zakończenie

Niniejsza umowa EULA wchodzi w życie z dniem pierwszego użycia Oprogramowania i trwa do momentu jej rozwiązania. Możesz ją rozwiązać w dowolnym momencie za pisemnym powiadomieniem Clever Security Software LTD.

Zostanie ona również rozwiązana natychmiast, jeśli Użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej umowy EULA. Po takim rozwiązaniu licencje udzielone przez niniejszą umowę EULA zostaną natychmiast zakończone, a Użytkownik zobowiązuje się do zaprzestania wszelkiego dostępu i korzystania z Oprogramowania. Postanowienia, które ze swej natury trwają i przetrwają, przetrwają każde rozwiązanie niniejszej umowy EULA.

Prawo właściwe

Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową EULA są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.