Ciemna strona szkoleń korporacyjnych: Kiedy może zaszkodzić pracownikom

Kiedy szkolenie może zaszkodzić pracownikom

Szkolenia korporacyjne, często reklamowane jako katalizator rozwoju pracowników, obejmują programy mające na celu doskonalenie umiejętności, wiedzy i wydajności pracowników. Oferując ukierunkowane moduły szkoleniowe, organizacje mają nadzieję zwiększyć produktywność i osiągnąć cele biznesowe.

Nie można zaprzeczyć niezliczonym korzyściom, jakie oferują szkolenia korporacyjne: zwiększona produktywność, zmniejszona rotacja pracowników, wspieranie żywej kultury pracy i umożliwienie pracownikom wykorzystania ich pełnego potencjału.

Ważne jest jednak, aby zagłębić się i zbadać potencjalną ciemną stronę. Podczas gdy większość korporacyjnych inicjatyw szkoleniowych ma dobre intencje, istnieją przypadki, w których mogą one nieumyślnie zaszkodzić pracownikom.

Znaczenie i obietnica szkoleń korporacyjnych

Tradycyjnie szkolenia korporacyjne często oznaczały gromadzenie pracowników w sali konferencyjnej na wykładach. Jednak wraz z nadejściem ery cyfrowej i rozwojem zdalnych/hybrydowych modeli pracy, koncepcja i sposób prowadzenia szkoleń znacznie ewoluowały.

Główne cele pozostają niezmienne: podnoszenie umiejętności, zwiększanie produktywności i zapewnienie, że pracownicy są zgodni z wizją firmy. Skuteczne szkolenia mogą znacznie zmniejszyć rotację pracowników i wspierać pozytywną kulturę pracy.

Skuteczność szkoleń korporacyjnych może być mierzona poprzez poprawę wydajności pracy, zwiększenie wskaźników retencji i pozytywne opinie pracowników po szkoleniu.

Podejście "jeden rozmiar dla wszystkich

Ogólne moduły szkoleniowe mogą nie zaspokajać różnorodnych potrzeb i zestawów umiejętności zróżnicowanej siły roboczej. Dla niektórych mogą okazać się zbędne, a dla innych przytłaczające. Pracownicy mogą mieć trudności z dostrzeżeniem znaczenia takiego szkolenia w ich codziennych zadaniach.

Jak negatywnie wpływa to na różnych pracowników:

 • Niektórzy mogą czuć się wyobcowani lub zdemotywowani, czując, że szkolenie nie zaspokaja ich potrzeb.
 • Dla innych może to być zbyt duże wyzwanie, prowadzące do zmniejszenia pewności siebie.
 • Wiele osób może uznać ją za zbyt ogólną, nie dostrzegając jej zastosowania w swoich rolach.

Rozwiązanie: Kluczem jest segmentacja pracowników w oparciu o ich role, doświadczenie i potrzeby edukacyjne. Oferując dostosowane programy szkoleniowe, organizacje mogą zapewnić, że szkolenia są odpowiednie, angażujące i skuteczne dla wszystkich.

Dysonans między teorią a praktyką

Wyzwania związane z teoretycznymi szkoleniami korporacyjnymi: Szkolenia czysto teoretyczne często mijają się z celem, jeśli chodzi o zastosowanie w rzeczywistych scenariuszach. Pracownicy mogą rozumieć koncepcję, ale mogą mieć trudności z jej wdrożeniem, co prowadzi do luki w wiedzy i praktyce.

Bez praktycznego doświadczenia lub rzeczywistych przykładów szkolenie może wydawać się abstrakcyjne.

Pracownicy mogą:

 • Mają trudności z odniesieniem teorii do swoich ról zawodowych.
 • Czują się niezaangażowani lub uważają treść za nieistotną.
 • Trudności z zachowaniem lub przypomnieniem sobie informacji ze względu na brak praktycznego kontekstu.

Rozwiązanie: Aby wypełnić tę lukę, organizacje powinny

 • Integracja rzeczywistych zadań i wyzwań w ramach programu szkoleniowego.
 • Używaj powiązanych scenariuszy i studiów przypadku.
 • Oferuj pracownikom możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w kontrolowanych środowiskach, zanim wdrożą ją na swoich stanowiskach.

Stawiając czoła tym wyzwaniom, organizacje mogą zapewnić, że szkolenia korporacyjne pozostaną narzędziem wzmacniania pozycji i rozwoju, zamiast nieumyślnie wyrządzać szkody.

Kiedy szkolenie może zaszkodzić pracownikom

Radzenie sobie z motywacją

Zmieniająca się dynamika ery cyfrowej i modele pracy zdalnej czasami sprzyjają nastawieniu, w którym pracownicy postrzegają zmiany, zwłaszcza w szkoleniach korporacyjnych, jako niepożądane narzucanie. Tradycyjne szkolenia mogą nie oferować już takich samych korzyści jak kiedyś, co wywołuje sceptycyzm.

Bezproduktywny wpływ szkoleń na zdemotywowanych pracowników

 • Szkolenie postrzegane jako nieistotne: Źle dopasowane treści szkoleniowe mogą jeszcze bardziej zrazić i tak już zdemotywowanych pracowników.
 • Szkolenie wydaje się wymuszone: Nadmierny nacisk na obowiązkowe sesje może wywoływać opór, a pracownicy mogą postrzegać je jako dodatkowe obciążenie.

Rozwiązanie: Zrozumienie podstawowych przyczyn demotywacji i bezpośrednie zajęcie się nimi.

Bezpośrednie informacje zwrotne, takie jak fora dyskusyjne, pomagają w zrozumieniu potrzeb pracowników. Unikaj ogólnych szkoleń i wybieraj treści dostosowane do konkretnych ról lub umiejętności, dzięki czemu szkolenia będą bardziej dostosowane i wartościowe.

Przeciążanie przepracowanych: Przepis na wypalenie?

W dzisiejszym hybrydowym środowisku pracy palącym problemem jest zatarcie granicy między życiem zawodowym i osobistym, co potęguje poczucie przepracowania. Ironia i pułapki programów szkoleniowych koncentrujących się na zarządzaniu czasem dla już wyczerpanych pracowników

Niektóre szkolenia, choć mają na celu usprawnienie procesów, mogą ironicznie zwiększać obciążenie pracownika, jeszcze bardziej popychając go w kierunku wypalenia zawodowego.

Rozwiązanie: Ocena dynamiki obciążenia pracą i zapewnienie odpowiedniego personelu i delegowania zadań

 • Microlearning i mobile learning: Korzystaj z treści o niewielkich rozmiarach, dzięki czemu zapracowani profesjonaliści mogą angażować się bez poczucia przytłoczenia.
 • Elastyczny harmonogram: Pozwól pracownikom wybierać godziny szkoleń, aby nie czuli się jak dodatkowy obowiązek.

Przedawkowanie treningu

W dobie informacji i szybkiego rozwoju umiejętności łatwo jest wpaść w pułapkę nadmiernego skupiania się na szkoleniach. Podczas gdy ciągłe uczenie się jest niezbędne dla rozwoju, nadmierne skupienie się na szkoleniach może mieć niezamierzone reperkusje.

Konsekwencje nadmiernego nacisku na szkolenia:

 • Utrata produktywności: Pracownicy wpadają w pętlę niekończących się sesji szkoleniowych, pozostawiając mniej czasu na wdrożenie nabytych umiejętności.

 • Zmniejszona wartość szkolenia: Zbyt duża liczba modułów szkoleniowych może prowadzić do obniżenia jakości i znaczenia treści.

 • Zwiększony stres: Ciągłe dostosowywanie się do nowych informacji lub metodologii może być przytłaczające.

W przypadku przetrenowania pracownicy mogą odczuwać zmęczenie, brak motywacji, a nawet niechęć. Dobrze zaplanowany schemat szkoleniowy może nieumyślnie popchnąć pracowników do punktu, w którym będą mniej entuzjastycznie nastawieni do dalszych możliwości uczenia się, postrzegając je raczej jako obowiązek niż szansę na rozwój.

Rozwiązanie: Zrównoważone i strategiczne podejście do rozwoju pracowników: Aby przeciwdziałać przedawkowaniu szkoleń, konieczne jest:

 • Ustal priorytety podstawowych umiejętności.

 • Stwórz połączenie praktycznych doświadczeń i nauki w klasie.

 • Wykorzystaj pętle sprzężenia zwrotnego, aby dostosować częstotliwość i treść szkoleń.

Rozdźwięk między treściami szkoleniowymi a potrzebami pracowników (#1 przypadek)

W świecie korporacji rośnie zaniepokojenie rozbieżnością między oferowanymi szkoleniami a ich rzeczywistą przydatnością.

Wyobraźmy sobie scenariusz dewelopera oprogramowania w firmie technologicznej. Firma dużo inwestuje w szkolenie programistów w zakresie najnowszych algorytmów sztucznej inteligencji, co jest aktualnym trendem. Jednak większość zadań programisty polega na naprawianiu błędów i pracy nad istniejącymi systemami. Rozbieżność między tym, w czym programista jest szkolony, a tym, co faktycznie robi, jest wyraźna i powoduje marnowanie zasobów.

Takie niedopasowanie często prowadzi do:

 • Zmarnowany czas i zasoby.

 • Zmniejszone zaufanie do przyszłych sesji treningowych.

 • Zdemotywowani pracownicy, którzy czują, że ich potrzeby nie są rozumiane.

Rozwiązanie: Zapewnienie bezpośredniego związku między treściami szkoleniowymi a wymaganiami w miejscu pracy:

Oto jak to zrobić!

 • Przeprowadzenie oceny przed szkoleniem: Zrozumienie zadań wykonywanych codziennie przez pracownika i odpowiednie dostosowanie szkolenia.

 • Częste przekazywanie informacji zwrotnych: Zachęcaj pracowników do przekazywania informacji zwrotnych na temat treści szkolenia. Dostosuj program nauczania w oparciu o te informacje zwrotne.

Studium przypadku: W 2022 r. międzynarodowa korporacja zauważyła spadek wydajności swojego zespołu sprzedaży po szeroko zakrojonym programie szkoleniowym. Po dokonaniu przeglądu okazało się, że treści szkoleniowe opierały się na teoretycznych strategiach sprzedaży z lat 90. i miały niewielkie znaczenie dla dzisiejszego cyfrowego krajobrazu rynkowego. Po uświadomieniu sobie tego faktu, korporacja współpracowała ze swoim zespołem sprzedaży w celu współtworzenia zmodernizowanego programu szkoleniowego. W ciągu sześciu miesięcy nie tylko poprawiła się wydajność zespołu, ale także firma odnotowała 15% wzrost sprzedaży. Przypadek ten podkreśla znaczenie utrzymywania treści szkoleniowych aktualnych i istotnych dla rzeczywistych scenariuszy.

Pomijanie niuansów kulturowych: Niebezpieczeństwo szkolenia uniwersalnego (Original #2 Case)

W dzisiejszym zglobalizowanym środowisku biznesowym organizacje często pomijają znaczenie dostosowania się do różnorodnych kulturowych i indywidualnych środowisk swoich pracowników podczas szkoleń.

Każda kultura ma swój zestaw norm, wartości i sposobów postrzegania informacji. Gdy treści szkoleniowe pomijają te niuanse, istnieje ryzyko, że staną się nieistotne lub, w najgorszych przypadkach, obraźliwe dla niektórych pracowników. Na przykład międzynarodowa firma szkoląca swój zespół w zakresie strategii negocjacyjnych może nieumyślnie propagować podejście bezpośrednie i asertywne, pomijając subtelności i style pośrednie preferowane w niektórych kulturach azjatyckich.

Nieuwzględnienie różnic kulturowych i indywidualnych może:

 • Tworzenie podziałów między organizacją a jej zróżnicowaną bazą pracowników.

 • Sprzyjanie poczuciu zaniedbania lub niezrozumienia wśród pracowników pochodzących z różnych środowisk.

 • Prowadzić do potencjalnego spadku ogólnego morale pracowników.

Rozwiązanie: Tworzenie programów szkoleniowych, które celebrują różnorodność i zaspokajają zróżnicowane potrzeby edukacyjne:

Aby wypełnić tę kulturową i indywidualną lukę, zrób to!

 • Badania holistyczne: Zrozumienie kulturowego i indywidualnego pochodzenia pracowników i włączenie tej wiedzy do materiałów szkoleniowych.

 • Różnorodni trenerzy: Zatrudniaj trenerów z różnych środowisk, aby wnieść wiele perspektyw.

Studium przypadku: W 2021 r. europejska firma finansowa spotkała się z reakcją swoich azjatyckich pracowników na moduł szkoleniowy dotyczący przywództwa, który wydawał się lekceważący dla niektórych azjatyckich wartości. Firma szybko naprawiła sytuację, współtworząc wrażliwy kulturowo moduł szkoleniowy z przedstawicielami różnych biur na całym świecie. Inicjatywa ta nie tylko uspokoiła niezadowolonych pracowników, ale także doprowadziła do wzbogacenia doświadczenia szkoleniowego, które zostało powszechnie docenione.

10. Wnioski

Krajobraz szkoleń korporacyjnych jest jak miecz obosieczny. Dobrze przeprowadzone, mogą wynieść firmę na nowe wyżyny; źle przeprowadzone, mogą być źródłem poważnych zakłóceń.

Szkolenia korporacyjne mogą być niezrównanym atutem, kształtującym kompetentną siłę roboczą. Jednak błędy, czy to w zakresie adekwatności treści, wrażliwości kulturowej czy metody dostarczania, mogą przekształcić je w potencjalną przeszkodę.

Sukces w szkoleniach korporacyjnych jest zakorzeniony w:

 • Zrozumienie szybko zmieniającego się środowiska korporacyjnego.
 • Uznanie różnorodności siły roboczej i jej zróżnicowanych potrzeb.
 • Wdrożenie strategicznego podejścia, które dostosowuje treści szkoleniowe do rzeczywistych zastosowań.

W erze stale ewoluujących krajobrazów korporacyjnych nie chodzi tylko o wyposażenie pracowników w umiejętności, ale o stworzenie holistycznego, integracyjnego i elastycznego środowiska uczenia się. Firmy muszą sprostać temu wyzwaniu, zapewniając, że ich inicjatywy szkoleniowe są zarówno znaczące, jak i skoncentrowane na rzeczywistych potrzebach pracowników.

Here are some other interesting articles: