Voorwaarden

Wanneer u deze website https://clevercontrol.com/ of een andere website die eigendom is van CleverControl gebruikt, gaat u ermee akkoord de volgende gebruiksvoorwaarden met CleverControl Inc, die op elk moment kunnen worden gewijzigd, te aanvaarden en daaraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of betreden. Het materiaal en de informatie op de website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Website Copyright Licentie

CleverControl verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, tijdelijke licentie voor een enkele kopie van de materialen en informatie op de website, uitsluitend om deze te bekijken.

Dit is geen overdracht van eigendom maar slechts een verlening van een licentie en onder deze licentie mag u niet:

  • materiaal te wijzigen of te kopiëren;
  • de website of een met de website verbonden netwerk te verstoren of te onderbreken;
  • apparaten of software te gebruiken die de goede werking van de website of transacties die op deze site worden aangeboden, verstoren;
  • handelingen verrichten die de infrastructuur van CleverControl onredelijk of onevenredig zwaar belasten;
  • de website gebruiken om informatie over de website of zijn bezoekers te scrapen of te verzamelen;
  • zich niet voordoen als een persoon of entiteit of uw band met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen;
  • auteursrechten of andere eigendomsnotaties uit de materialen of informatie te verwijderen;
  • het materiaal of de informatie aan een andere persoon overdragen of het materiaal of de informatie op een andere server "spiegelen".

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door CleverControl worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van de materialen of informatie of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen en informatie in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Tenzij anders vermeld, zijn CleverControl en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op CleverControl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://clevercontrol.com/ bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen. CleverControl behoudt zich alle niet uitdrukkelijk verleende rechten voor en er worden geen octrooi- of handelsmerklicenties of -rechten verleend.

Naleving van wetten

Hoe u de CleverControl software en diensten gebruikt is uw verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de privacy wetgeving, wanneer u de CleverControl software en diensten gebruikt en garandeert CleverControl dat u zich aan deze wetgeving zult houden.

Vertrouwelijke informatie over CleverControl

Bepaalde informatie met beperkte toegang is op deze website alleen beschikbaar voor gelicentieerde klanten van CleverControl die zijn aangemeld om informatie te ontvangen via een individuele account met door CleverControl verstrekte wachtwoorden. Deze beperkte informatie wordt beschouwd als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van CleverControl. Indien u een geregistreerde klant bent machtigt CleverControl u om de beperkt toegankelijke informatie te downloaden, te verspreiden, te kopiëren en te gebruiken voor uzelf of, indien van toepassing, alleen binnen de organisatie van de klant en alleen voor de door CleverControl toegestane doeleinden. De toekenning van een registratiewachtwoord is afhankelijk van het gebruik van de informatie door de klant in overeenstemming met de voorwaarden van zijn licentie- of dienstenovereenkomst met CleverControl. U zult uw wachtwoord niet overdragen aan onbevoegden. U zult CleverControl onmiddellijk in kennis stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van uw aan u verstrekte wachtwoord. U zult niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enige website informatie of gebied binnen deze website.

Disclaimer

De materialen en informatie op de websites van clevercontrol worden verstrekt "zoals ze zijn". Clevercontrol geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder garandeert clevercontrol niet of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen of informatie of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op websites die gekoppeld zijn aan de website. De materialen en informatie op de website van clevercontrol kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Clevercontrol garandeert niet dat de materialen of informatie op de website juist, volledig of actueel zijn. Clevercontrol kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen of informatie op de website.

Beperkingen

In geen geval is clevercontrol of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking,) voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de materialen op clevercontrol's internetsites, zelfs als clevercontrol op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, is het mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Licentie- en dienstenovereenkomsten

Alle CleverControl gelicentieerde software en diensten en bijbehorende documentatie die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van deze website zijn de auteursrechtelijk beschermde producten van CleverControl of haar leveranciers. Het gebruik van de software en diensten wordt beheerst door de voorwaarden van de toepasselijke licentie- of dienstenovereenkomst die bij deze software of dienst wordt geleverd.

Inzendingen

Alle informatie, materiaal of ideeën die u indient op de website zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en kunnen door CleverControl worden gebruikt voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling en levering van software en diensten, behalve dat alle persoonlijke gegevens die op deze website worden ingediend door CleverControl zullen worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid. U mag op geen enkele wijze lasterlijk, smadelijk, obsceen, onwettig of pornografisch materiaal of enig ander materiaal of informatie die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, op deze website plaatsen of anderszins overdragen.

Links

U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is. U gaat ermee akkoord met ons samen te werken om ongeoorloofde framing of linking onmiddellijk te doen ophouden. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming tot linken zonder kennisgeving in te trekken.

Links van de website. Indien de website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dit omvat links van adverteerders, inclusief banneradvertenties. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

CleverControl kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Andere

U erkent dat CleverControl Corporation een Amerikaans bedrijf is en als zodanig haar software en diensten onderworpen zijn aan controle onder de Amerikaanse wetgeving, inclusief de Export Administration Regulations (15 CFR 730-774) en stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke import- en exportwetten en voorschriften.

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp. U vertrouwt niet op enige mondelinge of schriftelijke verklaring met betrekking tot dit onderwerp die niet in deze overeenkomst is opgenomen. Geen enkele verklaring, belofte of aansporing die niet in deze overeenkomst is opgenomen, is bindend. Geen wijziging of verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze overeenkomst is van kracht tenzij beide partijen deze ondertekenen.