Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van CleverControl

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u en Clever Security Software LTD.

Deze EULA overeenkomst regelt uw aankoop en gebruik van onze CleverControl software ("Software") direct van Clever Security Software LTD of indirect via een door Clever Security Software LTD erkende wederverkoper of distributeur (een "Reseller").

Als u zich registreert voor een gratis proefversie van de CleverControl software, zal deze EULA overeenkomst ook van toepassing zijn op die proefversie. Door op "aanvaarden" te klikken of de CleverControl software te installeren en/of te gebruiken, bevestigt u dat u de software aanvaardt en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA overeenkomst.

Als u deze EULA-overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon en zijn filialen aan deze voorwaarden te binden. Indien u niet over deze bevoegdheid beschikt of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA-overeenkomst, mag u de Software niet installeren of gebruiken en mag u deze EULA-overeenkomst niet aanvaarden.

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de diensten op uw eigen risico is, en dat de diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" met alle fouten, zonder garantie van welke aard dan ook, zonder prestatiegaranties of garanties van welke aard dan ook.

Deze EULA overeenkomst is alleen van toepassing op de Software die hierbij door Clever Security Software LTD wordt geleverd, ongeacht of hierin naar andere software wordt verwezen of deze wordt beschreven. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle updates, supplementen, Internet gebaseerde diensten en ondersteunende diensten van Clever Security Software LTD voor de Software, tenzij andere voorwaarden bij de levering van deze items zijn gevoegd. In dat geval zijn die voorwaarden van toepassing.

Vergunningverlening

Clever Security Software LTD verleent u hierbij een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de CleverControl software op uw apparaten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA-overeenkomst.

Het is u toegestaan de CleverControl software (bijvoorbeeld een PC, laptop, mobiel of tablet) onder uw beheer te laden. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw apparaat voldoet aan de minimale eisen van de CleverControl software.

U mag CleverControl installeren op apparaten waarvan u de rechtmatige eigenaar bent, of u moet schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar krijgen voor de installatie. U bent verplicht om alle gebruikers van het apparaat waarop u dergelijke software installeert naar behoren te informeren dat zij worden gecontroleerd. Als het apparaat zich op een openbare plaats bevindt, moet een kennisgeving over het toezicht in het zicht worden opgehangen. Het niet naleven van de bovengenoemde voorwaarden kan leiden tot een wetsovertreding en kan leiden tot geldelijke en strafrechtelijke sancties.

CleverControl Licenties zijn uitsluitend bedoeld voor het aantal computers dat door de licentietermijn wordt beperkt en zijn niet overdraagbaar. U mag de geregistreerde licentie niet overdragen van de ene computer naar de andere. Als u CleverControl op een groter aantal apparaten wilt gebruiken dan uw licentie toestaat, moet u een upgrade aanschaffen.

Het is u niet toegestaan:

  • De Software of een deel daarvan bewerken, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins veranderen, noch toestaan dat de Software of een deel daarvan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere software, noch de Software decompileren, demonteren of reverse-engineeren of proberen dat te doen.

  • De Software te reproduceren, kopiëren, distribueren, doorverkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden.

  • Overdracht van geregistreerde licenties van het ene apparaat naar het andere

  • derden toe te staan de Software te gebruiken namens of ten behoeve van derden

  • De Software te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving.

  • De Software gebruiken voor enig doel dat volgens Clever Security Software LTD in strijd is met deze EULA-overeenkomst.

Intellectuele eigendom en eigendom

Clever Security Software LTD behoudt te allen tijde het eigendom van de Software zoals oorspronkelijk door u gedownload en alle volgende downloads van de Software door u. De Software (en de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook in de Software, inclusief alle wijzigingen die daarin zijn aangebracht) zijn en blijven eigendom van Clever Security Software LTD.

Clever Security Software LTD behoudt zich het recht voor licenties voor het gebruik van de Software aan derden te verlenen.

Beëindiging

Deze EULA-overeenkomst gaat in op de datum waarop u de Software voor het eerst gebruikt en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze op elk moment beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Clever Security Software LTD.

Het zal ook onmiddellijk worden beëindigd als u zich niet houdt aan enige voorwaarde van deze EULA-overeenkomst. Bij een dergelijke beëindiging worden de door deze EULA-overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd en stemt u ermee in alle toegang tot en gebruik van de Software te staken. De bepalingen die door hun aard blijven bestaan, blijven van kracht na beëindiging van deze EULA-overeenkomst.

Toepasselijk recht

Deze EULA-overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA-overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk.