Swipe naar rechts voor succes: Bedrijfstrainingen aanpassen aan Gen Z

Hoe bedrijfsopleidingen aanpassen aan Gen Z

Generatie Z, of GenZ, is een opmerkelijk unieke generatie als we het hebben over hun verwachtingen, benadering van het leven, kijk op gerelateerde ecosystemen, persoonlijke expressie en digital nativeness.

McKinsey verwoordt het uitstekend als ze zeggen dat Gen Zers zijn:

 • Pragmatischer over hun loopbaanontwikkeling
 • Meer geïnteresseerd in inclusiviteit en steun van de gemeenschap
 • Meer individualistisch
 • Meer politiek en sociaal actief
 • Milieubewuster
 • Meer geïnteresseerd in uitgaven om hun dagelijkse ervaringen te verrijken

Als je al deze kenmerken in overweging neemt, wordt het idee van het geven van bedrijfstrainingen ook tot op zekere hoogte beïnvloed. Waar we in wezen naar kijken is een educatieve ervaring die:

 • Biedt loopbaangerichte training
 • Bevordert een inclusieve leeromgeving
 • Vergemakkelijkt gepersonaliseerde leertrajecten
 • Bevordert een milieubewust curriculum
 • Biedt ervaringsgerichte leersessies

Het idee om bedrijfstrainingen aan te passen draait om de bovenstaande belangrijke facetten en alle andere bijbehorende nuances die de individuele leerbehoeften ondersteunen en tegelijkertijd de doelstellingen en visie van de organisatie in het oog houden.

But before we get down to the nitty-gritty of the changes that enterprises should look to usher in their training programs, let's develop a more granular understanding of Gen Zers' characteristics and how they present an "accommodation" challenge for traditional corporate training initiatives.

Kenmerken van Gen Z

Hoewel er tal van grote verschillen en subtiele overeenkomsten kunnen worden vastgesteld tussen Gen Zers en de generaties voor hen (met name millennials), zijn enkele belangrijke kenmerken van cruciaal belang om te begrijpen hoe bedrijven hun bedrijfstrainingsprogramma's kunnen aanpassen, wijzigen of helemaal veranderen voor blijvend succes. Hier volgt een overzicht van die kenmerken:

In 2018 werd in een onderzoek beschreven hoe Gen Z-studenten tot wel vijf schermen gebruikten (vergeleken met millennials die er drie gebruikten). Deze schermen, waaronder smartphones, tablets en laptops, waren goed voor 10 uur kijktijd per dag - waardoor de aandachtstijd van Gen Z-ers daalde tot slechts acht seconden.

Why are all these quantifications important in the current discourse? For one, they explain how Gen Zers "demand immediate satisfaction." Second, they elucidate that Gen Zers want to be a part of what they're doing. Essentially, they want to be "active learners."

Of course, there's the whole concept of being "digital natives." The pervasiveness of technology means that Gen Zers want the technology stimulus to keep them on board with what they're doing. And that bodes well, considering how a lot of desk-specific jobs have transpired over the past two decades owing to the digital revolution.

We benadrukten hoe Gen Zers zich zorgen maken over inclusiviteit en meer sociaal en politiek actief zijn. In 2019 benadrukte het Pew Research Center hoe de neiging tot sociale en politieke kwesties onder Gen Zers veel lijkt op die van Millennials.

But things become interesting when we consider how such "inclinations" transform into key elements of personalities that could, well and truly, shape choices and preferences in the corporate sphere. And this might be more intense than the previous generations.

Consider this: in a recent survey, about 70% of Gen Zers (between the ages 13 and 17) opined that there's a close association between social causes and their preferred careers. About 54% (between the ages of 18 and 25) had the same opinion. They argued that "helping the community" is central to their idea of a "successful career."

Een dergelijke focus op sociale kwesties brengt ook elementen als diversiteit, inclusiviteit, transparantie, enz. voor het voetlicht, die cruciaal zijn voor het succes van moderne werkomgevingen.

Researchers from the National University of Singapore stress that Gen Zers "are digital natives who prefer an independent learning style with less passive and more visual and kinaesthetic learning."

De overstap naar visueel leren kan deels worden toegeschreven aan de opkomst en verbetering van eLearning en de behoefte aan snelle bijscholing om zich aan te passen aan de veranderende markt. Gen Zers worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van toenemende concurrentie, snel evoluerende technologieën en workflows die verouderd raken. Het is dus begrijpelijk waarom ze zich richten op meer interactieve en technologie-ondersteunde leermethoden.

LinkedIn onthult in haar rapport 2023 Workplace Learning dat mensen tussen 18 en 34 jaar bij het kiezen van een baan sterk beïnvloed worden door de groei- en leermogelijkheden binnen een organisatie. Ze hechten enorm veel waarde aan mogelijkheden om vaardigheden op te bouwen en voortdurend te leren.

Het probleem met traditionele bedrijfstrainingen

"The brands that are winning are more creative, more authentic, and faster to market with their content." - Analysts at McKinsey.

Dit geldt ook voor leren. Ondernemingen die aan de bovenstaande kenmerken kunnen voldoen, kunnen de betrokkenheid en het behoud van werknemers potentieel verhogen. Ze kunnen dit echter niet doen door te vertrouwen op oude leerpraktijken. Waarom niet?

Nou, er is een grote kloof tussen wat traditionele methoden omarmen en wat Gen Zers nodig hebben. Het zal niet overdreven zijn om te zeggen dat de traditionele trainingsmethoden in bedrijven en de voorkeuren van Gen Z zich aan de tegenovergestelde kant van het leerspectrum bevinden.

Denk hier eens over na: traditionele bedrijfstrainingen hebben vaak:

 • Vertrouwde op lineaire vooruitgang op basis van lezingen
 • Uitgenodigde periode-evaluaties en eindevaluaties
 • Pleit voor tekstrijke handleidingen en presentaties
 • Onregelmatige groepsdiscussies en brainstormsessies aangemoedigd
 • Een standaardaanpak gevolgd
 • Voorkeur voor een vast leertempo
 • Vertrouwde op de theoretische kwaliteit van het discours

Maar hoe willen Gen Zers dat hun opleiding eruitziet? Als we alle bovenstaande punten zouden weerleggen in lijn met de voorkeuren van Gen Z, zouden de uitkomsten er ongeveer zo uitzien:

 • Meer interactieve en dynamische inhoud
 • Real-time evaluatie en feedback
 • Bite-sized modules ondersteund door multimedia
 • Veelvuldige discussies en samenwerkend leren
 • Gepersonaliseerde leerpaden
 • Zelfstudie en toegang tot bronnen op aanvraag
 • Realistische simulaties en praktijkervaring

De kloof is inderdaad groot! Een groot deel van dit probleem kan worden toegeschreven aan het vertrouwen op oude adagium klassikale leermethoden en het niet gebruiken van gegevens om beslissingen te stimuleren door uit te zoeken wat echt werkt. In 2014 bleek uit onderzoek dat studenten die traditionele hoorcolleges moesten volgen 1,5 keer meer kans hadden om te falen.

Het is niet dat organisaties zich niet bewust zijn van dergelijke discrepanties. In 2017 voorspelde Business Wire dat de sector voor zakelijk online leren tot 2026 met 250% zal groeien.

In fact, David Faro, Senior Manager of Workforce and Business Development at the National Restaurant Association, says, "The generation that we're training now knows that information should be quickly available at their fingertips in an easily digestible format. When they need to know something, they go online with complete confidence that they will find the information they need. Training should be the same way." (LinkedIn Workplace Learning Report)

Maar het probleem ligt in het realiseren van een goed bedrijfstrainingsprogramma dat kan:

 • Voldoen aan de voorkeuren van Gen Z
 • De waarden, missie en doelen van de organisatie intact houden
 • Voortdurend evolueren en verbeteren
 • Rekening houden met veranderende regelgeving
 • Zorgen dat bij- en omscholingsinitiatieven succesvol worden

Op dit moment vormt de starheid van bedrijfstrainingen een aanzienlijke belemmering voor het realiseren van deze doelstellingen en voor het idee om aan de verwachtingen van Gen Z te voldoen.

Het belang van aanpassing

Zoals hierboven gezien, is aanpassing de sleutel! Investeren in het updaten van de bedrijfsopleidingsmodellen en deze toepassen op Gen Zers kan een positieve invloed hebben op de reputatie van de organisatie, omdat de geboden waarde een win-win situatie is voor zowel de werknemers als de werkgevers.

Werkgevers zouden profiteren van een lager personeelsverloop, een hogere productiviteit, een betere binding en loyaliteit van werknemers en uiteindelijk een tevredener klantenbestand. Werknemers zouden profiteren van meer werktevredenheid, meer werkzekerheid, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, betere werkomstandigheden, enz. en minder tijd afwezig zijn van het werk.

Tegelijkertijd zouden organisaties ook in staat zijn om de druk van voortdurende naleving van regelgeving en veranderingen in consumentenvoorkeuren op te vangen. Hoe moeten organisaties deze overgang nu precies aanpakken?

Hoe bedrijfsopleidingen aanpassen aan Gen Z

Strategieën voor Gen Z-gerichte bedrijfstraining

Hier volgt een overzicht van enkele strategieën die je kunnen helpen om een win-win, aanpasbaar bedrijfstrainingsprogramma te realiseren.

Van het gebruik van interactieve apps en platforms tot het gebruik van AR en VR, Gen Zers zijn technologisch onderlegd en geven een grote voorkeur aan door technologie ondersteunde leermethodes. Het is dus niet meer dan logisch dat organisaties technologie gebruiken als middel om de verschillende doelstellingen van hun bedrijfsopleidingen te ondersteunen.

Het mooie is dat dergelijke technologieën toepasbaar zijn in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld, buitendienstmedewerkers kunnen worden getraind met AR-handleidingen over hoe ze machines moeten onderhouden wanneer ze bij de klant zijn. Elders kunnen werknemers profiteren van interactieve quizzen en uitdagingen in verband met het gebruik van de producten van het bedrijf. Met behulp van VR kunnen ze hun deelname versterken, virtuele directiekamers betreden en feedback krijgen op hun verbale en non-verbale signalen.

Natuurlijk is er het gamification-element dat erg handig is om de betrokkenheid bij het leren te verbeteren. Ongeveer 90% van de werknemers in een onderzoek bevestigde dat gamificatie hun productiviteit verhoogt. Elders bleek uit een analyse dat de betrokkenheid van werknemers met 60% toeneemt door het gebruik van spelelementen in bedrijfstrainingen. De impact van technologische interventies in het gebruiksvriendelijker maken van leren is inderdaad aanzienlijk.

Flexibiliteit in bedrijfstrainingen komt voort uit de mogelijkheid om leerprogramma's zo te ontwerpen dat mensen het tempo en het leertraject kunnen kiezen dat het beste past bij hun werkstromen, interesses en behoeften.

De fundamentele premisse achter de voorkeur van Gen Z voor flexibiliteit ligt in hun verlangen om volledige controle te hebben over de bronnen waartoe ze toegang hebben en een actievere rol te spelen in het leerproces. Hoe kan hieraan tegemoet worden gekomen? Concreet, door:

Korte, gerichte segmenten van leren - dat is wat microlearning kenmerkt. Aangezien Gen Zers graag hapklare brokken informatie krijgen, zou het gebruik van microlearning goed van pas moeten komen. Door het gebruik ervan kunnen organisaties inhoud opdelen in modules en deze eenvoudig en snel aanbieden via tal van apparaten.

In plaats van te moeten wachten op het juiste moment, nemen Gen Zers liever de leiding over hun leren en hebben ze toegang tot bronnen en informatie wanneer ze maar willen. Organisaties moeten hen dus toegang geven tot de bronnen via apps of interactieve leerplatforms. Hun Learning Management System (LMS) moet daarom gecentraliseerde contentopslagplaatsen bevatten en een brug slaan naar verschillende tools of kanalen die de content leveren wanneer dat nodig is.

Hoewel Gen Zers openstaan voor het gebruik van technologie als middel om toegang te krijgen tot informatie, willen ze niet op een onpersoonlijke manier behandeld worden. Daarom moeten bedrijfstrainingsprogramma's zo worden ontworpen dat bedrijven de levering van inhoud en middelen kunnen aanpassen aan de leerstijl van elke leerling.

Gepersonaliseerd leren betekent het tempo van de lessen aanpassen, de volgorde van de leerinhoud aanpassen, het leveringsplatform aanpassen, enz. Leerlingen moeten dus op elk moment de beste aanpak kunnen kiezen.

Zoals hierboven vermeld, hechten Gen Zers veel waarde aan verbinding en gemeenschap. Tegelijkertijd willen ze in staat worden gesteld om te co-creëren met organisaties. Om deze doelstellingen te bereiken, kunnen bedrijven beginnen met:

 • Teamgebaseerde leerervaringen introduceren
 • Interacties tussen collega's aanmoedigen
 • Mentorschapsprogramma's uitvoeren
 • Bieden van verschillende gemeenschaps- en co-creatiemogelijkheden
 • Communities creëren om te leren, te delen en feedback te ontvangen
 • Modellen voor het delen van waarde opzetten
 • Concurrentie omzetten in samenwerking, waar dat zinvol is
 • Gegevens open en transparant delen
 • Open innovatie in de praktijk brengen om dringende problemen binnen de organisatie te helpen oplossen
 • De betrokkenheid van werknemers bevorderen en hen bewust maken van het potentieel voor collectieve impact

Bedrijven worden tegenwoordig steeds meer onder druk gezet om sociale verantwoordelijkheid op te nemen in hun bedrijfsopleidingsstrategieën, en terecht. De implicatie? Dat bedrijven manieren moeten vinden om hun zakelijke doelen af te stemmen op hun sociale doelen. Het goede nieuws is dat Gen Zers hier helemaal voor zijn, zoals hierboven uitgelegd. Bedrijven kunnen beginnen met een eenvoudige strategie in drie stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in hun trainingsprogramma's:

- Eerst moeten ze hun huidige initiatieven evalueren en zichzelf benchmarken op basis van best practices die elders zijn geïmplementeerd. Dit zal hen helpen de gebieden te identificeren die verbetering behoeven.

- Ten tweede moeten ze de effectiviteit van hun programma beoordelen door de impact op de bedrijfsprestaties en sociale doelen te meten. Dit kan worden gedaan door de input (trainingsmethoden, materialen, etc.), output (leerresultaten) en KPI's van bedrijfstrainingsprogramma's vast te stellen.

- Ten slotte moeten ze feedback verzamelen van alle betrokken belanghebbenden door een concreet feedbackmechanisme op te zetten. Op basis van deze feedback moeten ze een cultuur van voortdurende verbetering stimuleren. Op deze manier kunnen ze de nodige veranderingen op de werkplek doorvoeren en deze, indien nodig, terugkoppelen naar trainingsprogramma's.

Daarnaast kunnen bedrijven Gen Zers ook dagelijkse kansen bieden om te leren over ethiek en sociale verantwoordelijkheid.

Inpakken

Het opzetten van bedrijfstrainingen voor succes in 2023 vereist meer dan alleen een middel om informatie te leveren. Ondernemingen moeten meer inzicht krijgen in hun behoeften en hoe deze het best kunnen worden vertaald door het gebruik van gepersonaliseerde, interactieve inhoud.

Wat in het oog moet springen bij het aanpassen van bedrijfstrainingen aan Gen Zers is de effectieve toepassing van technologie en de integratie en implementatie van zowel kwalitatieve als kwantitatieve feedback.

Here are some other interesting articles: