Personeelscontrole - Geheimen van personeelsbeheer

Personeelscontrole - Geheimen van personeelsbeheer

Een van de belangrijkste elementen van personeelsbeheer is een zorgvuldige controle op de verrichtingen van het personeel. Deze functie wordt gewoonlijk uitgeoefend door een van de managers. Met controle bedoelen we in dit geval het toezicht op de productiviteit van de aan de werknemers van het bedrijf toegewezen taken. De soorten controle kunnen variëren. Tegenwoordig zijn de belangrijkste soorten (in overeenstemming met het resultaat van het werk van het personeel van het bedrijf) voorlopige, terugkerende en eindcontrole. Zij impliceren overeenkomstige stadia van de aan het personeel toegewezen taken.

  • Voorafgaande controle. In dit stadium wordt gecontroleerd hoe goed de taakvervulling van een bepaald personeelslid is voorbereid. Ook vindt in dit stadium de opleiding plaats van een manager die het proces van de taakvervulling zal controleren.

  • Terugkerende controle. Deze stap controleert hoe een aan een personeelslid toegewezen taak op dit moment wordt vervuld.

  • Eindcontrole. Dit is het type controle dat plaatsvindt wanneer de definitieve vervulling van een taak wordt getest en in de praktijk wordt uitgeprobeerd.

Een van de belangrijkste fasen in het personeelsbeheer is regelmatige controle. Een dergelijke controle stelt u in staat de uitvoering van een taak fase voor fase te controleren en het plan van aanpak aan te passen en opkomende fouten tijdig te elimineren, wat op zich al kan helpen om het doel te bereiken. Als middel voor een dergelijke controle kunnen wij gebruik maken van rapporten van mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak en van een manager die verantwoordelijk is voor de controle op bepaalde fasen van de taak.

Alle bovengenoemde factoren maken het mogelijk controle te beschouwen als een van de fundamentele elementen van het succes van een organisatie. Aanbevolen wordt het programma voor personeelscontrole te ontwikkelen in overeenstemming met de doelstellingen van het bedrijf, en tegelijkertijd elke werknemer de bevoegdheid en verantwoordelijkheid te geven overeenkomstig het niveau van zijn of haar opleiding en kennis. Tevens wordt aanbevolen de personeelscertificering op te nemen in de lijst van activiteiten tijdens de voorafgaande controle.

Zo kan worden bepaald welke werknemer een bepaalde taak kan uitvoeren op weg naar het hoofddoel. Het controleprogramma van het personeel kan ook continu en selectief zijn, evenals van normale intensiteit of versterkt.

Zo kan worden bepaald welke werknemer een bepaalde taak kan uitvoeren op weg naar het hoofddoel. Het controleprogramma van het personeel kan ook continu en selectief zijn, evenals van normale intensiteit of versterkt.

Voor het kiezen van de beste optie voor monitoring is er een verscheidenheid aan verschillende instrumenten die u kunnen helpen om een succes in uw bedrijf te bereiken. vindt u de lijst van dergelijke hulpmiddelen.

  • Dekking van de belangrijkste activiteiten van het bedrijf door de processen die er plaatsvinden.

  • Continuïteit die wordt bepaald door een overeenkomstig kenmerk van de industriële en economische activiteit van een onderneming en die in sommige gevallen met tussenpozen kan worden uitgeoefend.

  • Het vermogen om een groot deel van het personeel van een bedrijf aan te trekken om een enkele controlehandeling uit te voeren.

  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderingen in het bedrijf, waardoor een vrij hoge kwaliteit en efficiëntie bij de behandeling van een specifieke taak wordt bereikt.

Elke fase die met succes wordt doorlopen op weg naar het hoofddoel is op zichzelf een tussentijdse prestatie. Ook via personeelscontrole is het mogelijk om het potentieel van het personeel in de organisatie waar deze controle plaatsvindt te bepalen. Controle speelt een bijzondere rol in de houding van het personeel van een bedrijf. Als de werknemers van de organisatie van tevoren worden geïnformeerd over de instrumenten, elementen en methoden van een dergelijke procedure die door managers wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat het integriteitsniveau hoger zal zijn. Bij personeelscontrole is de belangrijkste factor het vertrouwen dat een leidinggevende een manager en medewerkers voor elkaar hebben.

Maatregel van vertrouwen verhoogt ook de werkcapaciteit en het succespercentage van een taak die onder controle wordt gehouden. Dit controleschema wordt driehoekig genoemd. Door deze regeling wordt succesvolle feedback verkregen van elke deelnemer aan het systeem over de vervulling van de taak die voor het personeel van het bedrijf is vastgesteld. Feedback staat in contrast met de opsporing van defecten en gebreken van het systeem. Dit maakt het mogelijk een fout in de taak of een meningsverschil binnen het team in zeer korte tijd te vinden, te begrijpen en te corrigeren.

Bijgevolg hoeft u het werk niet verschillende keren opnieuw te doen, wat leidt tot een vermindering van het tijdverlies. De monitoring van de activiteit is een maatstaf voor de efficiëntie van het teampersoneel, die ook een criterium kan zijn voor de evaluatie van elke werknemer afzonderlijk en van het hele team in het algemeen. Succesvol werk in een team moet worden aangemoedigd door middel van een speciaal ontwikkeld systeem van bonussen waarvan de werknemers op de hoogte worden gesteld wanneer zij een baan krijgen in een bedrijf.

Here are some other interesting articles: