Fouten in het gebruik van software voor werknemerscontrole en waarom ze werknemers storen?

Fouten in het gebruik van software voor werknemerscontrole en waarom ze werknemers storen?

Software voor werknemerscontrole is de afgelopen jaren steeds populairder geworden nu steeds meer organisaties de productiviteit, de prestaties en het gedrag van hun werknemers willen volgen. Maar veel bedrijven maken fouten bij het gebruik van deze technologie die het vertrouwen en de productiviteit van hun werknemers negatief kunnen beïnvloeden.

Deze fouten variëren van overdreven indringend toezicht tot het niet communiceren van het doel en de reikwijdte van het toezicht aan de werknemers. Dergelijke problemen leiden er vaak toe dat werknemers zich gemicromanaged en gewantrouwd voelen, wat leidt tot minder werktevredenheid, burn-out en zelfs verloop. Wij zullen een aantal veelgemaakte fouten bij het gebruik van software voor het monitoren van werknemers onderzoeken en nagaan waarom werknemers daar last van hebben.

Fouten bij het gebruik van software voor werknemerscontrole en waarom werknemers er last van hebben?

 • Gebrek aan transparantie

  De belangrijkste fout die werkgevers maken bij het gebruik van software voor het monitoren van werknemers is een behoefte aan meer transparantie. Werknemers kunnen zich ongemakkelijk of zelfs geschonden voelen als ze erachter komen dat hun werkgever hun activiteiten zonder hun medeweten controleert. Het is van cruciaal belang dat u uw werknemers duidelijk vertelt dat u controlesoftware gebruikt en waarom u dat doet. Wees duidelijk over welke gegevens u verzamelt en hoe deze worden gebruikt.

 • Toezicht op persoonlijke activiteiten

  Een andere fout die werkgevers maken bij het gebruik van software voor het monitoren van werknemers is het monitoren van persoonlijke activiteiten. Het kan gaan om het volgen van de e-mail van een werknemer, sociale media-accounts en andere online activiteiten die geen verband houden met het werk. Het monitoren van persoonlijke activiteiten is een inbreuk op de privacy en kan een gevoel van wantrouwen creëren tussen de werkgever en de werknemer. Als het monitoren van persoonlijke activiteiten om veiligheidsredenen noodzakelijk is, communiceer dit dan duidelijk aan de werknemers en verzamel alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

 • Te veel gegevens verzamelen

  Werkgevers moeten mogelijk ook meer gegevens verzamelen wanneer ze software voor het monitoren van werknemers gebruiken. Hoewel het essentieel is om de activiteiten van werknemers te controleren om ervoor te zorgen dat ze efficiënt en productief werken, kan het verzamelen van te veel gegevens overweldigend zijn en tot privacyproblemen leiden. Verzamel alleen de gegevens die nodig zijn om de productiviteit te volgen en vermijd het verzamelen van onnodige persoonlijke informatie.

 • Focus op kwantiteit boven kwaliteit

  Een andere veelgemaakte fout die werkgevers maken bij het gebruik van software voor het monitoren van werknemers is zich richten op kwantiteit boven kwaliteit. Hoewel het belangrijk is om de productiviteit en efficiëntie van een werknemer te volgen, is het net zo belangrijk om te focussen op de kwaliteit van hun werk. Als men zich alleen op de kwantiteit concentreert, kan dit ertoe leiden dat werknemers zich door taken haasten en ondermaats werk produceren, wat uiteindelijk schadelijk is voor het bedrijfsresultaat. Evalueer voortdurend de kwaliteit van het werk van een werknemer wanneer u monitoringsoftware gebruikt.

 • Geen duidelijke doelen stellen

  Bij het implementeren van software voor het monitoren van werknemers is het cruciaal om duidelijke doelen en doelstellingen te definiëren. Met duidelijke doelen kan het gemakkelijker zijn om te bepalen welke gegevens moeten worden verzameld en hoe deze effectief kunnen worden gebruikt. Zonder duidelijke doelen kunnen werknemers het gevoel krijgen dat ze zonder reden worden gecontroleerd, wat leidt tot een lager moreel en een lagere productiviteit.

 • Micromanagement van werknemers

  Een andere fout die werkgevers maken bij het gebruik van software voor het monitoren van werknemers is het micromanagen van werknemers. Elke beweging van een werknemer monitoren kan een cultuur van wantrouwen creëren en werknemers het gevoel geven dat ze niet vertrouwd worden om hun werk te doen. In plaats van werknemers te micromanagen, kunt u monitoringsoftware gebruiken om gebieden te identificeren waar werknemers extra training of ondersteuning nodig hebben.

 • Geen goede opleiding

  Het is essentieel om werknemers een goede training te geven bij het implementeren van software voor het monitoren van werknemers. Met een adequate opleiding kunnen werknemers begrijpen waarom ze worden gecontroleerd of hoe de software werkt. Dit kan leiden tot duidelijkheid en een hogere productiviteit. Het geven van training kan eventuele zorgen van werknemers over het feit dat ze worden gecontroleerd wegnemen.

 • Werknemers straffen op basis van gegevens alleen

  Een andere fout die werkgevers maken bij het gebruik van software voor het monitoren van werknemers is het straffen van werknemers op basis van gegevens alleen. Het is belangrijk om te onthouden dat gegevens slechts een deel van het plaatje zijn en niet de enige basis mogen vormen voor disciplinaire maatregelen. Gebruik controlesoftware in plaats daarvan om gebieden te identificeren waar werknemers extra ondersteuning of training nodig hebben.

 • Stress en angst

  Voortdurend gecontroleerd worden kan stress en angst veroorzaken bij werknemers. Werknemers kunnen zich voortdurend gecontroleerd voelen, wat overweldigend kan zijn en tot een burn-out kan leiden. Als de controlesoftware wordt gebruikt om de productiviteit bij te houden, kunnen werknemers zich onder druk gezet voelen om harder en sneller te werken om aan de verwachtingen van hun werkgever te voldoen, wat leidt tot stress en angst.

 • Negeren van wettelijke vereisten

  Werkgevers moeten zich bewust zijn van de wettelijke vereisten voor het monitoren van werknemers. In veel rechtsgebieden moeten werkgevers toestemming krijgen van werknemers alvorens hun handelingen te monitoren. Het niet naleven van deze wettelijke vereisten kan gevolgen hebben voor het bedrijf.

 • Het niet aanpakken van de zorgen van werknemers

  Werkgevers moeten ingaan op de bezorgdheid van werknemers over controlesoftware. Werknemers die het gevoel hebben dat hun zorgen worden genegeerd, kunnen haatdragend en onproductief worden. Werkgevers moeten een proces opstellen voor het aanpakken van zorgen van werknemers en ervoor zorgen dat alle werknemers dit proces kennen.

 • Het niet erkennen van werknemersbijdragen

  Een andere fout is het niet erkennen van de bijdragen van werknemers. Wanneer controlesoftware wordt gebruikt om acties van werknemers te volgen, kan het gemakkelijk zijn om de bijdragen van werknemers aan het bedrijf over het hoofd te zien. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd en erkend voelen voor hun bijdragen, wat het moreel en de productiviteit kan helpen verbeteren.

Conclusie

Het gebruik van monitoring software voor werknemers kan aanzienlijke voordelen hebben voor bedrijven, zoals verhoogde productiviteit en verbeterde efficiëntie. Er zijn verschillende fouten die werkgevers vaak maken bij het implementeren van monitoring software, wat leidt tot een verminderde moraal en productiviteit. Deze fouten omvatten een gebrek aan duidelijke communicatie, te veel toezicht houden, wettelijke vereisten negeren, gebrek aan transparantie, geen prioriteit geven aan de privacy van werknemers, gebrek aan inbreng van werknemers, misbruik van toezichtgegevens, focussen op kwantiteit in plaats van kwaliteit, niet ingaan op de zorgen van werknemers, bijdragen van werknemers niet erkennen, micromanagen, gebrek aan vertrouwen en geen duidelijke doelen stellen.

Het is essentieel dat werkgevers zich bewust zijn van deze fouten en stappen ondernemen om ze aan te pakken, zoals het zoeken naar input van werknemers, het stellen van duidelijke doelen en het prioriteit geven aan de privacy en het vertrouwen van werknemers. Door deze fouten te vermijden en ervoor te zorgen dat monitoringsoftware op verantwoorde en respectvolle wijze wordt gebruikt, kunnen werkgevers de voordelen van monitoringsoftware benutten en tegelijkertijd een positieve en productieve werkomgeving behouden. Het volgende artikel geeft tips voor een ethisch verantwoorde implementatie van een monitoringsysteem voor werknemers.

Here are some other interesting articles: