Podmínky a pravidla

Při používání této webové stránky https://clevercontrol.com/ nebo jakékoli jiné webové stránky vlastněné společností CleverControl tímto souhlasíte s následujícími podmínkami používání a podmínkami společnosti CleverControl Inc, které mohou být kdykoli změněny. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte tyto webové stránky používat ani na ně přistupovat. Materiály a informace obsažené na webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Licence na autorská práva k webovým stránkám

Společnost CleverControl vám uděluje odvolatelnou, nevýhradní, dočasnou licenci na jednu kopii materiálů a informací na webových stránkách pouze pro účely prohlížení.

Nejedná se o převod vlastnického práva, ale pouze o udělení licence a na základě této licence nesmíte:

  • měnit nebo kopírovat jakékoli materiály;
  • zasahovat do webových stránek nebo sítí připojených k webovým stránkám nebo je narušovat;
  • používat jakékoli zařízení nebo software, který by narušoval správné fungování webových stránek nebo jakékoli transakce nabízené na těchto stránkách;
  • podnikat jakékoli kroky, které by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovaly infrastrukturu společnosti CleverControl;
  • používat webové stránky k získávání nebo shromažďování informací o webových stránkách nebo jejich návštěvnících;
  • vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svou příslušnost k osobě nebo subjektu;
  • odstranit z materiálů nebo informací jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech;
  • přenášet materiály nebo informace jiné osobě nebo "zrcadlit" materiály nebo informace na jiném serveru.

Tato licence automaticky zaniká, pokud porušíte některé z těchto omezení, a může být společností CleverControl kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení materiálů nebo informací nebo po ukončení platnosti této licence musíte zničit všechny stažené materiály a informace, které máte v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

Pokud není uvedeno jinak, společnost CleverControl a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na CleverControl. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Stránky z https://clevercontrol.com/ si můžete prohlížet a/nebo tisknout pro vlastní potřebu s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách. Společnost CleverControl si vyhrazuje veškerá práva, která nebyla výslovně udělena, a nejsou uděleny žádné licence ani práva k patentům nebo ochranným známkám.

Dodržování zákonů

Za způsob používání softwaru a služeb CleverControl nesete odpovědnost vy sami. Při používání softwaru a služeb CleverControl jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů, mimo jiné včetně zákonů o ochraně osobních údajů, a zaručujete společnosti CleverControl, že tyto zákony budete dodržovat.

Důvěrné informace CleverControl

Některé informace s omezeným přístupem jsou na těchto webových stránkách k dispozici pouze licencovaným zákazníkům společnosti CleverControl, kteří jsou přihlášeni k odběru informací prostřednictvím individuálního účtu s hesly vydanými společností CleverControl. Tyto informace s omezeným přístupem jsou považovány za důvěrné a chráněné informace společnosti CleverControl. Pokud jste registrovaným zákazníkem, společnost CleverControl vás opravňuje ke stahování, šíření, kopírování a používání informací s omezeným přístupem pro sebe nebo případně pouze v rámci organizace zákazníka, a to pouze pro zamýšlené účely schválené společností CleverControl. Vydání registračního hesla je podmíněno tím, že zákazník bude informace používat v souladu s podmínkami své licenční nebo servisní smlouvy se společností CleverControl. Své heslo nesmíte předat neoprávněným osobám. Společnost CleverControl neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla. Jste zodpovědní za používání a zabezpečení hesla, které vám bylo poskytnuto. Nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli informacím nebo oblastem na těchto webových stránkách.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály a informace na webových stránkách clevercontrol jsou poskytovány "tak, jak jsou". Společnost clevercontrol neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv. Společnost clevercontrol dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti používání materiálů nebo informací či jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které je odkazováno. Materiály a informace uvedené na webových stránkách společnosti clevercontrol mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost clevercontrol nezaručuje, že materiály nebo informace na webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost clevercontrol může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny materiálů nebo informací obsažených na webových stránkách.

Omezení

Společnost clevercontrol ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na internetových stránkách společnosti clevercontrol, a to ani v případě, že společnost clevercontrol byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

Licenční smlouvy a smlouvy o službách

Veškerý licencovaný software a služby společnosti CleverControl a doprovodná dokumentace, které jsou k dispozici ke stažení z těchto webových stránek, jsou produkty společnosti CleverControl nebo jejích dodavatelů chráněné autorskými právy. Používání softwaru a služeb se řídí podmínkami příslušné licenční smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, které jsou k takovému softwaru nebo službě přiloženy nebo jsou jejich součástí.

Příspěvky

Veškeré informace, materiály nebo nápady, které na webovou stránku zašlete, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné a společnost CleverControl je může použít k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně vývoje a poskytování softwaru a služeb, s výjimkou toho, že veškeré osobní údaje zaslané na tuto webovou stránku budou společností CleverControl použity v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Na tyto webové stránky ani z nich nesmíte žádným způsobem umisťovat ani jinak přenášet žádné hanlivé, pomlouvačné, obscénní, nezákonné nebo pornografické materiály ani jiné materiály či informace, které by mohly vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti.

Odkazy

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nezneužívá, ale nesmíte odkaz vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany, pokud taková forma neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z žádné webové stránky, která není ve vašem vlastnictví. Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na okamžitém ukončení neoprávněného rámování nebo odkazování. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

Odkazy z webových stránek. Pokud webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaše pohodlí. To se týká i odkazů od inzerentů, včetně reklamních bannerů. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost ani za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich používáním.

Změny podmínek používání

Společnost CleverControl může tyto podmínky používání svých webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek používání.

Další

Berete na vědomí, že společnost CleverControl Corporation je americkou společností a že její software a služby podléhají kontrole podle amerických zákonů, včetně Export Administration Regulations (15 CFR 730-774), a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné dovozní a vývozní zákony a předpisy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná jednání nebo dohody, ať už ústní nebo písemné, týkající se tohoto předmětu. Nespoléháte se na žádné ústní ani písemné prohlášení týkající se tohoto předmětu, které není obsaženo v této smlouvě. Žádné prohlášení, slib nebo pobídka, které nejsou obsaženy v této smlouvě, nejsou závazné. Žádná změna nebo zřeknutí se jakékoli podmínky této smlouvy není účinné, pokud ji nepodepíší obě strany.