Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) společnosti CleverControl

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen "EULA") je právní dohodou mezi vámi a společností Clever Security Software LTD.

Tato smlouva EULA upravuje vaše pořízení a používání našeho softwaru CleverControl ("Software") přímo od společnosti Clever Security Software LTD nebo nepřímo prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo distributora společnosti Clever Security Software LTD ("Prodejce").

Pokud se zaregistrujete do bezplatné zkušební verze softwaru CleverControl, bude se tato smlouva EULA vztahovat i na tuto zkušební verzi. Kliknutím na tlačítko "přijmout" nebo instalací a/nebo používáním softwaru CleverControl potvrzujete svůj souhlas s tímto softwarem a souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami této smlouvy EULA.

Pokud tuto smlouvu EULA uzavíráte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněni zavázat tuto osobu a její přidružené společnosti těmito podmínkami. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, neinstalujte ani nepoužívejte Software a nesmíte tuto smlouvu EULA přijmout.

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby používáte na vlastní riziko a že služby jsou poskytovány "TAK, JAK JSOU" a "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ" se všemi svými chybami, bez jakýchkoli záruk a bez jakýchkoli ujištění o výkonu nebo záruk.

Tato smlouva EULA se vztahuje pouze na software dodaný společností Clever Security Software LTD bez ohledu na to, zda je v ní uveden nebo popsán jiný software. Podmínky se vztahují také na veškeré aktualizace, doplňky, internetové služby a služby podpory pro tento software, pokud k těmto položkám nejsou při dodání přiloženy jiné podmínky. V takovém případě platí tyto podmínky.

Udělení licence

Společnost Clever Security Software LTD vám tímto uděluje osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání softwaru CleverControl na vašich zařízeních v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

Software CleverControl smíte nahrát do počítače (například do počítače, notebooku, mobilu nebo tabletu), který máte pod kontrolou. Jste zodpovědní za to, že vaše zařízení splňuje minimální požadavky softwaru CleverControl.

Aplikaci CleverControl smíte instalovat na zařízení, která oprávněně vlastníte, nebo musíte k instalaci získat písemný souhlas oprávněného vlastníka. Jste povinni řádně informovat všechny uživatele zařízení, na které takový software instalujete, že podléhají monitorování. Pokud je zařízení umístěno na veřejném místě, musí být oznámení o monitorování umístěno na viditelném místě. Nedodržení výše uvedených podmínek může mít za následek porušení zákona a může vést k peněžitým a trestním sankcím.

Licence CleverControl jsou určeny výhradně pro počet počítačů omezený dobou platnosti licence a jsou nepřenosné. Registrovanou licenci nesmíte přenášet z jednoho počítače na druhý. Pokud potřebujete používat CleverControl na větším počtu zařízení, než umožňuje vaše licence, měli byste si zakoupit upgrade.

Není dovoleno:

  • upravovat, měnit, modifikovat, přizpůsobovat, překládat nebo jinak měnit celý software nebo jeho část, ani povolit, aby byl celý software nebo jeho část spojen s jiným softwarem nebo do něj začleněn, ani software dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat, ani se o to pokoušet.

  • Reprodukovat, kopírovat, distribuovat, dále prodávat nebo jinak používat Software pro jakékoli komerční účely.

  • Přenos registrovaných licencí z jednoho zařízení do druhého

  • umožnit jakékoli třetí straně používat Software jménem nebo ve prospěch jakékoli třetí strany.

  • používat Software způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní právní předpisy.

  • používat Software k jakémukoli účelu, který společnost Clever Security Software LTD považuje za porušení této smlouvy EULA.

Duševní vlastnictví a vlastnictví

Společnost Clever Security Software LTD si vždy ponechává vlastnictví softwaru, který jste původně stáhli, a všech následných stažení softwaru vámi. Software (a autorská práva a další práva duševního vlastnictví jakékoli povahy k Softwaru, včetně jakýchkoli jeho úprav) jsou a zůstávají majetkem společnosti Clever Security Software LTD.

Společnost Clever Security Software LTD si vyhrazuje právo udělovat licence na používání softwaru třetím stranám.

Ukončení

Tato smlouva EULA je účinná od data prvního použití softwaru a platí až do jejího ukončení. Můžete ji kdykoli vypovědět na základě písemného oznámení společnosti Clever Security Software LTD.

Její platnost bude také okamžitě ukončena, pokud nedodržíte některou z podmínek této smlouvy EULA. Po takovém ukončení okamžitě skončí platnost licencí udělených touto smlouvou EULA a vy souhlasíte s tím, že ukončíte veškerý přístup k softwaru a jeho používání. Ustanovení, která ze své podstaty trvají a přetrvávají, zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy EULA.

Rozhodné právo

Tato smlouva EULA a veškeré spory vyplývající z této smlouvy EULA nebo s ní související se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojeného království.