12 chování, které ničí vaši profesionální image

12 destruktivních chování, která podkopávají vaši profesionální image

Ve stále se měnícím prostředí profesního světa má image a pověst člověka zásadní význam. Vaše profesionální image může zásadně ovlivnit vaši kariéru, příležitosti, spolupráci a celkový úspěch. Zdokonalování vašich dovedností a kvalifikace je sice zásadní, ale měli byste mít na paměti, že stejně důležitou roli při utváření toho, jak vás vnímají kolegové, nadřízení a klienti, hraje i vaše chování.

Špatné chování v profesním životě znamená získání špatné pověsti. Zabrání vám také v povýšení nebo dokonce povede ke ztrátě zaměstnání.

Podle průzkumu je 74 % respondentů přesvědčeno, že udržování profesionální image na internetu má zásadní význam. (Zdroj:)

V tomto článku se věnujeme často přehlíženému aspektu kariérního růstu - chování, které může neúmyslně narušit vaši profesní image a bránit vašemu postupu. Identifikace a náprava tohoto chování vám může pomoci dosáhnout profesního úspěchu.

Chování, které ničí vaši profesionální image

Pokud chcete ve své kariéře dosáhnout velkého úspěchu, musíte se vyvarovat návyků, frází a činností, které ničí vaši profesionální image. Udržování profesionality je pro jednotlivce zásadní, aby mohli pečovat o své vztahy na pracovišti a využívat příležitostí k růstu.

Zde jsou některé způsoby chování, které mohou způsobit, že budete vypadat neprofesionálně a nehodně jednání.

 • Často chodíte pozdě

  Prakticky každý z nás může občas ztratit přehled o čase a být zaneprázdněn. Pokud však patříte k těm, kteří s přípravou a odchodem na pracoviště čekají až na poslední chvíli, děláte chybu. Tato praxe vás totiž nevyhnutelně přivede k notorickému zpoždění.

  Lidé, pro které pracujete nebo s nimiž spolupracujete, očekávají, že budete dochvilní při práci, na konferencích, schůzkách atd.

 • Ať už pracujete v jakémkoli oboru, pozdní příchody mohou notoricky ovlivňovat vaše podnikání a vztahy na pracovišti.

 • Negativně to také ovlivní to, jak o vás ostatní smýšlejí jako o profesionálovi.

 • Kromě toho zaměstnavatelé obvykle nejsou shovívaví k zaměstnancům, kteří ignorují začátek pracovní doby a pracovní kázeň.

  Časté zpoždění může mít nepříjemné následky. V lepším případě budete označeni za nezodpovědné, nedůvěryhodné a nespolehlivé. V horším případě můžete přijít o práci, nedodržet termíny, ztratit klienty, a dokonce i peníze.

 • Nepřijímáte odpovědnost

  Pokud nepřijímáte odpovědnost za svou práci nebo za cokoli, co děláte, ovlivňuje to vaši profesionální image. Přijetí odpovědnosti ukazuje vaši profesní vyspělost. Vysoká angažovanost spojená s profesními úspěchy navíc může způsobit, že vás zaměstnavatel nebo vedoucí týmu bude považovat za důstojného kandidáta na povýšení.

  Nepřevzetí odpovědnosti může mít vážný dopad na vaši profesní image, což může vést ke ztrátě důvěry a respektu kolegů, nadřízených i klientů. Pokud se vyhýbáte přiznání chyb nebo nedostatků, ukazuje to na nedostatek odpovědnosti a integrity, což jsou základní vlastnosti každého úspěšného profesionála. Takové chování nejenže brání efektivní týmové práci, ale také ukazuje na neochotu učit se a rozvíjet se na základě zkušeností, což dále brání vašemu kariérnímu postupu.

 • Máte špatné komunikační dovednosti

  Komunikační dovednosti jsou nezbytné pro udržení vaší profesionální image. Nesprávná komunikace může být příčinou problémů, nedorozumění a konfliktů v pracovním prostředí. Ovlivní také spolupráci a úspěšnost projektů.

Podle průzkumů je přibližně 68 % vedoucích pracovníků a zaměstnanců přesvědčeno, že neefektivní komunikace a spolupráce je hlavní příčinou neúspěchu na pracovišti. (Zdroj:)

Proto byste si měli procvičovat své komunikační dovednosti. Zde je několik účinných tipů, které je třeba zvážit:

 • Procvičujte aktivní naslouchání.

 • V případě pochybností vždy požádejte o vysvětlení.

 • Pracujte na zlepšení písemné a ústní komunikace.

 • Vždy předávejte své sdělení jasně a stručně podle potřeb publika.

  Hledejte příležitosti ke zlepšení prostřednictvím zpětné vazby od kolegů nebo klientů.

 • Vždycky se tváříš kysele

  Další důležitou, ale často opomíjenou věcí, kterou je třeba mít na paměti, je výraz tváře a chování. Neustále náladové, naštvané, smutné nebo často si stěžující na věci lidi nemá nikdo rád.

  Kyselý obličej může negativně ovlivnit vaši profesionální image a vysílat negativní signály vašemu okolí. Neverbální signály hrají zásadní roli v tom, jak nás ostatní vnímají, a trvale nespokojený nebo kyselý výraz může být vnímán jako nepřístupný, nepřátelský nebo nezájem. Kolegové se tak mohou zdráhat s vámi spolupracovat nebo se snažit získat vaše podněty, což bude bránit efektivní komunikaci a týmové práci. Kromě toho může kyselé chování vytvářet nepříjemné pracovní prostředí, což může kolegy odradit a ztížit budování pozitivních vztahů. Naopak pěstování příjemného a vstřícného chování může zanechat trvalý dojem vřelosti, otevřenosti a profesionality, což podpoří lepší vztahy se spolupracovníky a zlepší vaše celkové postavení na pracovišti.

  Sarkastické nebo rozzlobené mluvení není něco, co byste měli praktikovat často. Každý máme svůj vlastní život a většina lidí řeší mnoho věcí mimo pracoviště. Proto vždy, když komunikujete s ostatními, buďte zdvořilí a jemní.

 • Jste nezdvořilý

  Neslušné a neuctivé chování může poškodit vaše osobní i pracovní vztahy. Ostatní budou mít pocit, že pracují v nepřátelském prostředí. Na druhé straně to ovlivní vaše možnosti kariérního postupu.

  Dbejte na respekt a empatii vůči ostatním. Při komunikaci dbejte na svůj jazyk a tón.

  Pokud se cítíte rozrušeni, před reakcí se na chvíli uklidněte. Pokud jste se chovali nezdvořile, omluvte se a odškodněte se.

 • Jste nespolehliví

  Nespolehlivost může výrazně poškodit vaši profesní image a bránit vám v kariérním postupu. Neustálé nedodržování termínů, neplnění závazků nebo nedodržování slibů svědčí o nedostatku spolehlivosti a spolehlivosti, což podkopává důvěru ostatních ve vaše schopnosti. Kolegové a nadřízení se mohou zdráhat zadávat vám důležité úkoly nebo vás zapojovat do kritických projektů v obavě, že vaše nespolehlivost může vést k neúspěchům nebo promarněným příležitostem. Pověst nespolehlivého člověka se navíc může v profesních kruzích rychle rozšířit, což může ovlivnit vaše šance na získání nových příležitostí nebo povýšení. Naproti tomu vybudování pověsti spolehlivého a důsledného pracovníka vám zajistí respekt a důvěru, což vás v rámci organizace postaví do pozice cenného přínosu a otevře vám dveře k větší odpovědnosti a kariérnímu růstu.

  Bez ohledu na obor, ve kterém pracujete, chce každý zaměstnavatel spolupracovat s člověkem, na kterého se může spolehnout. Překonejte tedy toto chování a začněte na něm pracovat hned teď.

 • Můžete začít tím, že si dáte realistické závazky a budete včas plnit zadané úkoly podle svých slibů.

 • Vždy buďte upřímní ohledně svých schopností.

 • Otevřeně sdělujte překážky, se kterými se při práci setkáváte.

 • Kromě toho byste se měli zaměřit také na zlepšení řízení času a organizačních schopností.

 • Lžeš

  Zavádějící výrazy nebo lhaní mohou také ovlivnit vaši profesionální image. Vede to ke ztrátě důvěryhodnosti a důvěryhodnosti. Kromě toho, když budete lhát nebo mluvit za rohem, povede to k závažným důsledkům.

  Pokud budete přistiženi při lži nebo vyhýbavé komunikaci, ztratíte důvěru kolegů a vaše pověst spolehlivého profesionála bude podkopána. Kolegové se mohou zdráhat s vámi spolupracovat a nadřízení mohou zpochybňovat vaši vhodnost pro důležité úkoly nebo projekty. Pověst nepoctivce se navíc může rychle rozšířit, takže bude obtížné znovu získat důvěru ostatních na pracovišti. Závazek k poctivosti nejen zlepšuje vaši profesní image, ale také posiluje profesní vztahy a možnosti růstu.

  Chcete-li si udržet profesionální image, upřednostněte integritu, upřímnost a transparentnost. Tyto vlastnosti jsou nezbytné pro všechny vaše interakce. Nikdy byste neměli uvádět nepravdivá tvrzení, která mohou ohrozit vaši pověst.

 • Ignorujete pravidla oblékání

  Další důležitou věcí pro udržení profesionální image je udržování profesionálního vzhledu. Někteří lidé často ignorují pravidla oblékání na svém pracovišti. Nejenže pak vypadají méně profesionálně, ale také málo sebevědomě.

  Vždy mějte na paměti, že způsob, jakým se oblékáte, je důležitý pro vaši profesionální image.

Podle průzkumu se přibližně 93 % vedoucích pracovníků domnívá, že vzhled ovlivňuje šance na povýšení. (Zdroj:)

Proto je velmi důležité oblékat se podle pravidel oblékání na pracovišti, abyste vypadali elegantně a profesionálně.

 • Ztrácíte pracovní čas na sociálních sítích nebo zábavních webech.

  Všichni máme účty na sociálních sítích na více platformách. Většina lidí pravidelně používá Instagram, Twitter, Facebook, YouTube nebo jiné sociální sítě.

 • Nadměrné používání sociálních médií a zábavních webů, zejména v pracovní době, může zničit vaši profesionální image. Rovněž to bude špatně odrážet vaši pracovní morálku.

 • Abyste tento problém překonali, musíte si vymezit čas pro volnočasové aktivity a práci. K dispozici je také celá řada nástrojů pro zvýšení produktivity, které můžete používat.

 • Pomocí těchto nástrojů můžete tyto zbytečné rušivé stránky během práce zablokovat. Kromě toho byste se také měli soustředit na stanovení priorit svých úkolů a termínů.

  V konečném důsledku vám to pomůže vyhnout se plýtvání časem, zvýšit produktivitu a vybudovat si lepší profesionální image.

  12 destruktivních chování, která podkopávají vaši profesionální image
 • Odmítáte pomáhat kolegům

  Pozitivní přístup ke kolegům je na každém pracovišti samozřejmostí. Pokud nebudete vstřícní, váš tým se do práce těšit nebude.

 • Pokud v sobě tuto vlastnost nemůžete najít, je čas ji rozvinout.

 • Je to proto, že odmítnutí pomoci svým kolegům může poškodit

 • přístup ke spolupráci, což vede ke snížení efektivity a produktivity.

  Proto je vždy důležité podporovat spolupráci tím, že ukážete svou dostupnost, když ji někdo potřebuje. Ujistěte se, že pomáháte svým kolegům, kdykoli je to pro vás možné. Vždy si uvědomte, že pomoc ostatním podpoří týmovou spolupráci a dlouhodobě prospěje vaší profesní image.

 • Nedodržujete etický kodex společnosti.

  Dodržování etického kodexu společnosti je nezbytné nejen pro udržení harmonického pracovního prostředí, ale také pro zajištění vašeho profesního postavení a jistoty zaměstnání. Porušení etického kodexu může vést k disciplinárním opatřením a výrazně poškodit pověst společnosti, což může v konečném důsledku vést k vašemu propuštění. Abyste takovým důsledkům předešli, je nezbytné seznámit se s etickým kodexem společnosti, ve které pracujete, a dodržovat jeho pokyny. Pokud se setkáte s etickými dilematy, neváhejte požádat o radu personální oddělení nebo svého nadřízeného. Jejich podpora se může ukázat jako neocenitelná při orientaci ve složitých situacích. Nakonec upřednostňování etického chování i tváří v tvář problémům nejen ochrání vaši profesní image, ale také přispěje ke kultuře na pracovišti založené na integritě a důvěře.

 • Jste nepružní

  Projevení flexibility znamená, že jste skvělý týmový hráč. Pokud se chováte nepružně, lidé vás budou vnímat jako tvrdého člověka. Pokud vás ostatní budou vnímat jako obtížně spolupracujícího, bude to mít v konečném důsledku vliv na vaše možnosti kariérního růstu.

  Na druhou stranu flexibilita a otevřenost vůči novým úkolům a úkolům přispěje k pozitivnímu obrazu vaší profese. Navíc vás zaměstnavatel bude vnímat jako cenný přínos pro firmu. Toto chování vám jistě otevře další možnosti kariérního růstu.

Závěrečné myšlenky

Žijeme ve velmi konkurenčním světě. Zde je pro úspěch nezbytné udržovat si profesionální image. Profesionální image není důležitá pouze pro budování pozitivní osobnosti. Hraje také důležitou roli při získávání dalších příležitostí ke kariérnímu růstu. Přestože některé způsoby chování mohou zlepšit vaši pověst, některé mohou vaši profesionální image ovlivnit negativně.

Pochopení těchto projevů chování a jejich vyvarování se je důležité pro ochranu vaší profesní image a úspěšný profesní růst.

Here are some other interesting articles: