Όροι και Προϋποθέσεις

Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας https://clevercontrol.com/ ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που ανήκει στην CleverControl, με το παρόν συμφωνείτε να αποδεχτείτε και να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της CleverControl Inc, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά και οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Άδεια χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων ιστοσελίδας

Η CleverControl σας χορηγεί μια ανακλητή, μη αποκλειστική, προσωρινή άδεια χρήσης ενός μόνο αντιγράφου του υλικού και των πληροφοριών στην ιστοσελίδα για σκοπούς προβολής και μόνο.

Αυτό δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου αλλά απλώς παραχώρηση άδειας και βάσει αυτής της άδειας δεν μπορείτε να:

  • να τροποποιείτε ή να αντιγράφετε οποιοδήποτε υλικό,
  • να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε δίκτυα που συνδέονται με την ιστοσελίδα,
  • να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό για να παρεμβαίνετε στην ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου ή σε οποιεσδήποτε συναλλαγές που προσφέρονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο,
  • να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις υποδομές της CleverControl,
  • να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να συλλέγετε ή να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή τους επισκέπτες του,
  • να υποδυθείτε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο ψευδώς την υπαγωγή σας σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
  • να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας από τα υλικά ή τις πληροφορίες,
  • να μεταφέρετε τα υλικά ή τις πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο ή να "καθρεφτίζετε" τα υλικά ή τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα παύσει αυτόματα αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την CleverControl ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής του υλικού ή των πληροφοριών ή μετά τον τερματισμό της παρούσας άδειας, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα υλικά και τις πληροφορίες που κατεβάσατε και έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η CleverControl ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο CleverControl. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε ή/και να εκτυπώσετε σελίδες από το https://clevercontrol.com/ για προσωπική σας χρήση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις. Η CleverControl διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά, και δεν παραχωρείται καμία άδεια ή κανένα δικαίωμα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων.

Συμμόρφωση με τους νόμους

Το πώς χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες της CleverControl είναι δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων περί απορρήτου, όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες της CleverControl και εγγυάστε στην CleverControl ότι θα συμμορφώνεστε με τους εν λόγω νόμους.

Εμπιστευτικές πληροφορίες CleverControl

Ορισμένες πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σε αδειούχους πελάτες της CleverControl που έχουν εγγραφεί για να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω ατομικού λογαριασμού με κωδικούς πρόσβασης που εκδίδονται από την CleverControl. Αυτές οι πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης θεωρούνται εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της CleverControl. Εάν είστε εγγεγραμμένος πελάτης, η CleverControl σας εξουσιοδοτεί να κατεβάζετε, να διανέμετε, να αντιγράφετε και να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης για τον εαυτό σας ή, κατά περίπτωση, μόνο εντός του οργανισμού του πελάτη και μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς που έχουν εγκριθεί από την CleverControl. Η έκδοση κωδικού πρόσβασης εγγραφής εξαρτάται από τη χρήση των πληροφοριών από τον πελάτη σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης ή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την CleverControl. Δεν θα πρέπει να μεταβιβάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Θα ενημερώνετε αμέσως την CleverControl για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση και την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης που σας παρέχεται. Δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή περιοχή του δικτυακού τόπου εντός αυτού του δικτυακού τόπου.

Αποποίηση ευθύνης

Τα υλικά και οι πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους της clevercontrol παρέχονται "ως έχουν". Η clevercontrol δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων παραβιάσεων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η clevercontrol δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού ή των πληροφοριών ή άλλως σχετιζόμενων με το εν λόγω υλικό ή με οποιονδήποτε δικτυακό τόπο που συνδέεται με τον δικτυακό τόπο. Τα υλικά και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της clevercontrol ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η clevercontrol δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά ή τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Clevercontrol μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα υλικά ή τις πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η clevercontrol ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στις ιστοσελίδες της clevercontrol, ακόμη και αν η clevercontrol έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Συμφωνίες αδειών χρήσης και υπηρεσιών

Όλο το αδειοδοτημένο λογισμικό και οι υπηρεσίες της CleverControl και η συνοδευτική τεκμηρίωση που διατίθεται για λήψη από αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας της CleverControl ή των προμηθευτών της. Η χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών διέπεται από τους όρους της ισχύουσας άδειας χρήσης ή της συμφωνίας υπηρεσιών που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο εν λόγω λογισμικό ή υπηρεσία.

Υποβολές

Κάθε πληροφορία, υλικό ή ιδέα που υποβάλλετε στην ιστοσελίδα θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την CleverControl για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης και παροχής λογισμικού και υπηρεσιών, εκτός από το ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα χρησιμοποιούνται από την CleverControl σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε ή από αυτή την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε μέσο οποιοδήποτε δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, παράνομο ή πορνογραφικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη.

Σύνδεσμοι

Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς την αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και ότι δεν βλάπτετε τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεστε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας, ενώ δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας ώστε να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπο. Εάν ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους από διαφημιστές, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών banner. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Η CleverControl μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

Άλλα

Αναγνωρίζετε ότι η CleverControl Corporation είναι μια αμερικανική εταιρεία και ως εκ τούτου το λογισμικό και οι υπηρεσίες της υπόκεινται σε έλεγχο σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών (15 CFR 730-774) και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εισαγωγής και εξαγωγής.

Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή ταυτόχρονη διαπραγμάτευση ή συμφωνία, προφορική ή γραπτή, που σχετίζεται με το εν λόγω θέμα. Δεν βασίζεστε σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το θέμα αυτό, προφορική ή γραπτή, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα συμφωνία. Καμία εκπροσώπηση, υπόσχεση ή προτροπή που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα συμφωνία δεν είναι δεσμευτική. Καμία τροποποίηση ή παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας δεν ισχύει, εκτός εάν υπογραφεί και από τα δύο μέρη.