Αποποίηση ευθύνης

Με το παρόν ενημερώνεστε ότι η χρήση λογισμικού όπως το λογισμικό παρακολούθησης CleverControl σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές που δεν είστε κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε θεωρείται παραβίαση των ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων των ΗΠΑ. Η εξουσιοδότηση συνεπάγεται ότι πρέπει να εγκαθιστάτε το εν λόγω λογισμικό παρακολούθησης μόνο σε συσκευές που σας ανήκουν νόμιμα ή με την άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη και πρέπει επίσης να ενημερώνετε κατάλληλα όλους τους χρήστες της συσκευής στην οποία εγκαθιστάτε το εν λόγω λογισμικό ότι υπόκεινται σε παρακολούθηση. Η μη συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση του νόμου και μπορεί να επιφέρει χρηματικές και ποινικές κυρώσεις. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το νομικό σας σύμβουλο σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης του λογισμικού CleverControl στη δικαιοδοσία σας πριν το κατεβάσετε και το χρησιμοποιήσετε. Το λογισμικό CleverControl προορίζεται μόνο για τους σκοπούς της παρακολούθησης των εργαζομένων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ενός ατόμου χωρίς τη γνώση και την άδειά του.