Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA) του CleverControl

Η παρούσα Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη ("EULA") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Clever Security Software LTD.

Η παρούσα συμφωνία EULA διέπει την απόκτηση και τη χρήση του λογισμικού CleverControl ("Λογισμικό") απευθείας από την Clever Security Software LTD ή έμμεσα μέσω εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή ή διανομέα της Clever Security Software LTD ("Μεταπωλητής").

Εάν εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή του λογισμικού CleverControl, η παρούσα συμφωνία EULA θα διέπει και αυτή τη δοκιμή. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "αποδοχή" ή εγκαθιστώντας ή/και χρησιμοποιώντας το λογισμικό CleverControl, επιβεβαιώνετε την αποδοχή του λογισμικού και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας EULA.

Εάν συνάπτετε την παρούσα συμφωνία EULA εκ μέρους μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα και τις θυγατρικές της στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας EULA, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και δεν πρέπει να αποδεχτείτε την παρούσα συμφωνία EULA.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και ότι οι υπηρεσίες παρέχονται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" με όλα τα ελαττώματά τους, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς διαβεβαιώσεις απόδοσης ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

Η παρούσα συμφωνία EULA ισχύει μόνο για το Λογισμικό που παρέχεται από την Clever Security Software LTD με το παρόν, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται ή περιγράφεται άλλο λογισμικό στο παρόν. Οι όροι ισχύουν επίσης για οποιεσδήποτε ενημερώσεις, συμπληρώματα, διαδικτυακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης της Clever Security Software LTD για το Λογισμικό, εκτός εάν άλλοι όροι συνοδεύουν τα στοιχεία αυτά κατά την παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι εν λόγω όροι.

Χορήγηση άδειας

Η Clever Security Software LTD σας χορηγεί με το παρόν μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού CleverControl στις συσκευές σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας EULA.

Επιτρέπεται να φορτώσετε το λογισμικό CleverControl (για παράδειγμα σε υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, κινητό ή tablet) υπό τον έλεγχό σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι η συσκευή σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού CleverControl.

Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε το CleverControl σε συσκευές των οποίων είστε νόμιμος κάτοχος ή πρέπει να λάβετε την έγγραφη άδεια του νόμιμου κατόχου για την εγκατάσταση. Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνετε κατάλληλα όλους τους χρήστες της συσκευής στην οποία εγκαθιστάτε το εν λόγω λογισμικό ότι υπόκεινται σε παρακολούθηση. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, η ειδοποίηση σχετικά με την παρακολούθηση πρέπει να εμφανίζεται σε κοινή θέα. Η μη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες όρους μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση του νόμου και μπορεί να επιφέρει χρηματικές και ποινικές κυρώσεις.

Οι άδειες χρήσης του CleverControl προορίζονται αυστηρά για τον αριθμό των υπολογιστών που περιορίζεται από τη διάρκεια της άδειας χρήσης και δεν μεταβιβάζονται. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε την καταχωρημένη άδεια χρήσης από έναν υπολογιστή σε άλλον. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το CleverControl σε μεγαλύτερο αριθμό συσκευών από αυτόν που επιτρέπει η άδειά σας, θα πρέπει να αγοράσετε μια αναβάθμιση.

Δεν επιτρέπεται να:

  • Επεξεργασία, μεταβολή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή άλλη αλλαγή του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού, ούτε να επιτρέψετε το συνδυασμό του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή την ενσωμάτωσή του σε αυτό, ούτε να αποσυμπιέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική του Λογισμικού ή να επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο.

  • Αναπαράγετε, αντιγράφετε, διανέμετε, μεταπωλείτε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Λογισμικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

  • Μεταφορά καταχωρημένων αδειών χρήσης από μία συσκευή σε άλλη

  • Να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί το Λογισμικό για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου.

  • Χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

  • Χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό που η Clever Security Software LTD θεωρεί ότι αποτελεί παραβίαση της παρούσας συμφωνίας EULA.

Πνευματική ιδιοκτησία και ιδιοκτησία

Η Clever Security Software LTD θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή την κυριότητα του Λογισμικού, όπως το κατεβάσατε αρχικά και όλες τις μεταγενέστερες λήψεις του Λογισμικού από εσάς. Το Λογισμικό (και τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων που γίνονται σε αυτό) είναι και θα παραμείνει ιδιοκτησία της Clever Security Software LTD.

Η Clever Security Software LTD διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί άδειες χρήσης του Λογισμικού σε τρίτους.

Τερματισμός

Η παρούσα συμφωνία EULA ισχύει από την ημερομηνία που θα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Λογισμικό και θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου καταγγελθεί. Μπορείτε να την καταγγείλετε ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την Clever Security Software LTD.

Θα τερματιστεί επίσης αμέσως εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας EULA. Με τον τερματισμό αυτό, οι άδειες χρήσης που χορηγούνται από την παρούσα συμφωνία EULA θα λήξουν αμέσως και συμφωνείτε να σταματήσετε κάθε πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού. Οι διατάξεις που από τη φύση τους συνεχίζουν και επιβιώνουν θα επιβιώνουν σε κάθε τερματισμό της παρούσας συμφωνίας EULA.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία EULA και κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία EULA θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.