Dlaczego ufamy Kwestionariusz OPQ

Dlaczego ufamy Kwestionariusz OPQ

Doświadczenie pracownika nie jest jedyną rzeczą niezbędną do skutecznego wykonania zadania. Ważnymi składnikami efektywności są umiejętności i cechy osobowe pracownika. Trudno je zidentyfikować oceniając jedynie po CV, dlatego profesjonalna i obiektywna ocena kandydatów wymaga dodatkowych narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest kwestionariusz identyfikujący kompetencje ogólne. Od jego twórców, CEB's SHL Talent Measurement, dowiedzieliśmy się, jak bardzo jest on wiarygodny i jak bardzo jego skuteczność potwierdzają badania naukowe. Cechy jednostki, które wpływają na zachowanie człowieka w pracy, można określić za pomocą profesjonalnego kwestionariusza osobowości - Occupational Personality Questionnaires. Na podstawie jego wyników można porównać potencjał osobowościowy kandydata z wymaganymi kompetencjami na danym stanowisku. Pierwsza wersja kwestionariusza została stworzona przez SHL w 1984 roku dla firm produkcyjnych. Dziś SHL Talent Measurement firmy CEB jest globalnym liderem w ocenie talentów: 10 000 organizacji w 110 krajach i 40 branżach korzysta z usług firmy. Kwestionariusz OPQ stał się obowiązkowy przy ubieganiu się o pracę w największych i najlepiej prosperujących firmach: Coca-Cola, IKEA, Phillip Morris, Volvo, Gazprom, Heineken i innych. Od momentu powstania, kwestionariusz OPQ jest stale ulepszany, aby być o krok przed rozwojem technologii oceny. Obecna wersja OPQ32 jest wykorzystywana przez firmy do poprawy efektywności wielu procesów HR:

Zatrudnienie nowych pracowników;

Identyfikacja potrzeb rozwojowych;

Utworzenie rezerwy kadrowej;

Identyfikacja potencjalnych liderów (HiPo);

Formowanie efektywnych zespołów;

Audyt talentów;

Przeprowadzenie zmian organizacyjnych.

Jaki jest dowód na skuteczność OPQ?

Rocznie OPQ wypełniają setki tysięcy osób. Dlaczego firmy ufają mu w sprawach związanych z najcenniejszym zasobem - swoimi pracownikami? W ciągu ostatnich 30 lat SHL przeprowadziło wiele badań w różnych krajach i sektorach biznesu, aby udowodnić skuteczność kwestionariusza w ocenie przyszłego sukcesu pracowników. W porównaniu z innymi instrumentami, OPQ ma wysoką rzetelność i ważność, które są głównymi kryteriami jakości w ocenie psychometrycznej. Powiemy o nich więcej. Rzetelność równa się dokładności Wyobraź sobie łucznika. Jego strzały wielokrotnie trafiają w ten sam punkt na tarczy. Ten łucznik jest niezawodny. Rzetelność testu psychometrycznego wskazuje na stałą dokładność pomiaru. Ten wskaźnik jest bardzo ważny dla oceny kandydatów, ponieważ nierzetelny test jest bez znaczenia. Trzeba wiedzieć, jak dokładne są wyniki, aby wyciągać realistyczne i trafne wnioski. W psychometrii wyróżnia się dwa główne rodzaje rzetelności:

Trwałość wyników i rzetelność test-retest - prawdopodobieństwo uzyskania podobnego wyniku przy wielokrotnym zdawaniu testu;

Spójność wewnętrzna - pokazuje, jak każdy pojedynczy element testu jest związany z ogólnym wynikiem.

OPQ spełnia oba te wymagania. Ostatnie badania wskazują, że jego średnia wartość na skali rzetelności wynosi 0,81 (minimalna wymagana wartość to 0,76). Dane te zostały uznane przez zewnętrzną, niezależną ocenę Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zwrot z inwestycji a ważność Ważność określa, w jakim stopniu wyniki testów są zgodne z założonymi celami. Dla HR najważniejsza jest ważność kryteriów, czyli zgodność wyników testów z wcześniej ustalonymi kryteriami wydajności pracowników. Dla firm ta liczba jest istotna, ponieważ ważność narzędzia oceny jest bezpośrednio związana z ich wskaźnikiem zwrotu z inwestycji (ROI). Zwrot z inwestycji w wybór każdego kandydata określa się poprzez pomnożenie trzech następujących czynników:

Różnica w korzyściach, jakie przynoszą pracownicy wysokowydajni i przeciętni;

Współczynnik selekcji (procent zatrudnionych kandydatów do ogólnej liczby kandydatów);

Ważność narzędzi użytych w selekcji.

Na przykład ROI o wartości ważności 0,3 jest dwa razy większy niż ten o wartości ważności 0,15. Jeśli wybierzesz narzędzie oceny o większej ważności, z większym prawdopodobieństwem zapewnisz sobie rekrutację najlepszych pracowników. Ważność kryterialna kwestionariusza OPQ została potwierdzona w kilkudziesięciu badaniach, w których wzięło udział łącznie 5000 osób. W badaniach tych porównano rzeczywiste wartości skal OPQ pracownika odnoszącego sukcesy z kryteriami oceny wybranymi przez przełożonego pracownika. Wszystkie oszacowane wartości korelacji pomiędzy wynikami testu a kryteriami oceny osiągnięć były istotne: OPQ ma dobrą ważność i przewiduje sukces w pracy.

Przykłady badań nad ważnością kryteriów OPQ32

Przykłady badań nad ważnością kryteriów OPQ32

Sukces przełożonych w handlu detalicznym (258 uczestników badania) Badanie zostało przeprowadzone przez amerykańską firmę z branży handlu detalicznego. Konieczne było zidentyfikowanie konstruktów osobowych, które mogą przewidywać skuteczność przełożonych w łańcuchu dostaw. Prowadzący wykorzystali dwuczęściowy model, który składał się z kwestionariusza OPQ oraz oceny menedżerów na temat własnego standardu kompetencji, który był wcześniej badany w SHL. Na podstawie analizy tego modelu zidentyfikowano dwa główne czynniki sukcesu: wykonywanie zadań i relacje z ludźmi. Wyniki pokazały, że wartości skal OPQ, które dotyczyły skutecznego wykonywania zadań zawodowych i nawiązywania komunikacji, wyraźnie korelowały z wynikami menedżerów w zakresie dwóch wybranych czynników.

Sukces fryzjerów pracujących w salonach kosmetycznych (253 uczestników badania). Badanie również zostało przeprowadzone przez firmę amerykańską. Podobnie jak w poprzednim badaniu, zastosowano te same zewnętrzne kryteria pomiaru sukcesu: ocenę menedżerów dotyczącą "realizacji zadań" oraz "relacji z ludźmi". Wyniki wykazały wyraźny związek koncepcyjny między tymi dwoma kryteriami a ocenionymi wartościami odpowiadających im skal OPQ. Ponadto niektóre skale OPQ istotnie korelowały bezpośrednio z każdym kryterium.