Γιατί εμπιστευόμαστε το ερωτηματολόγιο OPQ

Γιατί εμπιστευόμαστε το ερωτηματολόγιο OPQ

Η εμπειρία του εργαζομένου δεν είναι το μόνο πράγμα που είναι απαραίτητο για την επιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας. Σημαντικές συνιστώσες της αποτελεσματικότητας είναι οι δεξιότητες και οι προσωπικές ιδιότητες ενός εργαζομένου. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν κρίνοντας μόνο από ένα βιογραφικό σημείωμα, οπότε η επαγγελματική και αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων απαιτεί πρόσθετα εργαλεία. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το ερωτηματολόγιο που προσδιορίζει τις γενικές ικανότητες. Μάθαμε από τους δημιουργούς του, την SHL Talent Measurement της CEB, πόσο αξιόπιστο είναι στην πραγματικότητα και πώς η αποτελεσματικότητά του επιβεβαιώνεται από επιστημονικές έρευνες. Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου, που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στην εργασία, μπορούν να προσδιοριστούν από ένα επαγγελματικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας - Ερωτηματολόγια Επαγγελματικής Προσωπικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του, το προσωπικό δυναμικό ενός υποψηφίου μπορεί να συγκριθεί με τις απαιτούμενες ικανότητες για μια θέση. Η πρώτη έκδοση του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε από την SHL το 1984 για εταιρείες παραγωγής. Σήμερα, η SHL Talent Measurement της CEB είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αξιολόγηση ταλέντων: 10.000 οργανισμοί σε 110 χώρες και 40 κλάδους χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο OPQ έγινε υποχρεωτικό κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας στις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες: Coca-Cola, IKEA, Phillip Morris, Volvo, Gazprom, Heineken και άλλες. Από τη δημιουργία του, το ερωτηματολόγιο OPQ βελτιώνεται συνεχώς, προκειμένου να παραμένει ένα βήμα μπροστά από την αναπτυσσόμενη τεχνολογία αξιολόγησης. Η τρέχουσα έκδοση OPQ32 χρησιμοποιείται από εταιρείες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας σειράς διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού:

Πρόσληψη νέου προσωπικού,

Εντοπισμός αναπτυξιακών αναγκών,

Σχηματισμός εφεδρείας προσωπικού,

Εντοπισμός δυνητικών ηγετών (HiPo),

Διαμόρφωση αποτελεσματικών ομάδων,

Έλεγχος του ταλέντου,

Πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών.

Ποια είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας του OPQ;

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμπληρώνουν το OPQ ετησίως. Γιατί οι εταιρείες την εμπιστεύονται σε θέματα που αφορούν τον πολυτιμότερο πόρο - τους υπαλλήλους τους; Τα τελευταία 30 χρόνια, η SHL πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό μελετών σε διάφορες χώρες και επιχειρηματικούς τομείς, προκειμένου να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου στην αξιολόγηση της μελλοντικής επιτυχίας των εργαζομένων. Σε σύγκριση με άλλα μέσα, το OPQ έχει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, τα οποία αποτελούν τα κύρια κριτήρια ποιότητας για την ψυχομετρική αξιολόγηση. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτά. Η αξιοπιστία ισούται με την ακρίβεια Φανταστείτε έναν τοξότη. Τα βέλη του χτυπούν επανειλημμένα το ίδιο σημείο σε έναν στόχο. Αυτός ο τοξότης είναι αξιόπιστος. Η αξιοπιστία του ψυχομετρικού τεστ υποδηλώνει σταθερή ακρίβεια μέτρησης. Ο δείκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση των υποψηφίων, διότι ένα αναξιόπιστο τεστ δεν έχει νόημα. Πρέπει να γνωρίζετε πόσο ακριβή είναι τα αποτελέσματα, για να βγάζετε ρεαλιστικά και σχετικά συμπεράσματα. Στην ψυχομετρία διακρίνονται δύο κύριοι τύποι αξιοπιστίας:

Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και αξιοπιστία της δοκιμής - επαναληπτικής εξέτασης - η πιθανότητα λήψης παρόμοιου αποτελέσματος κατά την επανειλημμένη εξέταση,

Εσωτερική συνοχή - δείχνει πώς συνδέεται κάθε μεμονωμένο στοιχείο της δοκιμής με το συνολικό αποτέλεσμα.

Το OPQ πληροί και τις δύο αυτές απαιτήσεις. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η μέση τιμή του στην κλίμακα αξιοπιστίας ισούται με 0,81 (η ελάχιστη απαιτούμενη τιμή είναι 0,76). Τα δεδομένα αυτά αναγνωρίστηκαν από την εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Απόδοση της επένδυσης και εγκυρότητα Η εγκυρότητα ορίζει σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα της εξέτασης συνάδουν με τους δηλωμένους στόχους. Για το Ανθρώπινο Δυναμικό το πιο σημαντικό είναι η εγκυρότητα των κριτηρίων, δηλαδή η αντιστοιχία των αποτελεσμάτων των δοκιμών με προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης των εργαζομένων. Για τις εταιρείες, το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, διότι η εγκυρότητα ενός εργαλείου αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη απόδοσης της επένδυσής τους (ROI). Η απόδοση της επένδυσης στην επιλογή κάθε υποψηφίου προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό των τριών ακόλουθων παραγόντων:

Η διαφορά στα οφέλη που αποφέρουν οι εργαζόμενοι με υψηλές επιδόσεις και οι εργαζόμενοι με μέτριες επιδόσεις,

Το ποσοστό επιλογής (το ποσοστό των προσληφθέντων υποψηφίων προς το συνολικό αριθμό των υποψηφίων),

Η εγκυρότητα των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή.

Για παράδειγμα, ο ROI με τιμή εγκυρότητας 0,3 είναι δύο φορές μεγαλύτερος από αυτόν με τιμή εγκυρότητας 0,15. Εάν επιλέξετε το εργαλείο αξιολόγησης με μεγαλύτερη εγκυρότητα, είναι πιο πιθανό να διασφαλίσετε ότι θα προσλάβετε τους καλύτερους υπαλλήλους. Η εγκυρότητα κριτηρίου του ερωτηματολογίου OPQ έχει επιβεβαιωθεί από δεκάδες μελέτες με το σύνολο των 5000 συμμετεχόντων. Σε αυτές τις μελέτες, οι πραγματικές τιμές των κλιμάκων OPQ ενός επιτυχημένου εργαζομένου συγκρίθηκαν με κριτήρια αξιολόγησης που επέλεξε ο προϊστάμενος του εργαζομένου. Όλες οι εκτιμώμενες τιμές συσχέτισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του τεστ και των κριτηρίων απόδοσης ήταν σημαντικές: Το OPQ έχει καλή εγκυρότητα και προβλέπει την εργασιακή επιτυχία.

Παραδείγματα έρευνας σχετικά με την εγκυρότητα των κριτηρίων OPQ32

Παραδείγματα έρευνας σχετικά με την εγκυρότητα των κριτηρίων OPQ32

Η επιτυχία των προϊσταμένων στο λιανικό εμπόριο (258 συμμετέχοντες στη μελέτη) Η μελέτη διεξήχθη από μια αμερικανική εταιρεία λιανικού εμπορίου. Ήταν απαραίτητο να προσδιοριστούν οι προσωπικές δομές που μπορούν να προβλέψουν την αποτελεσματικότητα των προϊσταμένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι διευθυντές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο δύο τμημάτων που αποτελούνταν από το ερωτηματολόγιο OPQ και την αξιολόγηση από τους διευθυντές του προτύπου ικανοτήτων της ίδιας της εταιρείας, το οποίο είχε προηγουμένως μελετηθεί στην SHL. Με βάση την ανάλυση αυτού του μοντέλου εντοπίστηκαν δύο κύριοι παράγοντες επιτυχίας: η εκτέλεση των καθηκόντων και οι σχέσεις με τους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τιμές των κλιμάκων OPQ, που αφορούσαν την επιτυχή εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων και την καθιέρωση της επικοινωνίας, συσχετίστηκαν σαφώς με τις βαθμολογίες των διευθυντών στους δύο επιλεγμένους παράγοντες.

Η επιτυχία των κομμωτών που εργάζονται σε ινστιτούτα αισθητικής (253 συμμετέχοντες στη μελέτη). Η μελέτη διεξήχθη επίσης από μια αμερικανική εταιρεία. Όπως και στην προηγούμενη μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια εξωτερικά κριτήρια για τη μέτρηση της επιτυχίας: η αξιολόγηση των διευθυντών για την "απόδοση των καθηκόντων" και τις "σχέσεις με τους ανθρώπους". Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μια σαφή εννοιολογική σύνδεση μεταξύ των δύο κριτηρίων και των εκτιμώμενων τιμών των αντίστοιχων κλιμάκων OPQ. Επιπλέον, ορισμένες κλίμακες OPQ συσχετίστηκαν σημαντικά με κάθε κριτήριο άμεσα.